نگاه امروز
پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

متن کامل – متن ناقص

هرمتن،ازهرنوع ،درواقع یک گفتمان است .عنوان متن به نوشته ای اطلاق میشود که ایجاد امکانات جدید تولید وقدرت وتوانائی درک متکثر راداشته باشد.این امکانات نو ومتکثربه شارح ،منتقد یا مفسر،فرصت بازنگری درکشف وچگونگی ِحقیقت وزیبائی متن را،فراهم میکند .متنی که این امکانات را فراهم نکند درحقیقت، متنِ ِناقص است . یا به عبارت دیگر یک مونولوگ یا گفتگوی یک طرفه است . به زبان دیگر یک بخشنامه است و روح قطعیت دارد .این موضوع شامل همه ی متون فلسفی ،مقدس، سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی، تکنولوژیک وازجمله موضوع بحث ما،ادبیات وهنر،به ویژه ادبیات داستانی میشود.درهرگفتمان ،الزاما امکانات ،مفاهیم ، زبان ،دال ها ،نمادها ونشانه های ِخاص همان گِفتمان را تئوریزه وتبیین میکند که درحقیقت نظام باز نمائی وگشوده گی ماست به عنوان یک گفتمان . هرمتن ، که امکانات جدید تولید وبازتولید میکند ،درواقع پیشنهاد های جدیدی دراین گفتمان پدید می آورد که تاکنون درگفتمان دیگران شاهدش نبوده ایم . پیشنهادها ،دارای مشخصات ویژه از نظر زبانی ، شگردهای فرمی ِزیبا ِشناختی ،مفهوم نو،تاویل،شان نزول،نفسیر ، زاویه دید خاص ودریک کلام عدم ساخت آشنا وافقهای جدیدی پیش روی خواننده ومنتقد قرارمیدهد که به سرعت بسوی جذب عناصر تکمیلی گفتمان ،یعنی مثلث ، نویسنده ،متن وخواننده را، تجانس می بخشد . متنی با خصوصیات بالا ، درعین ادبی بودن ، میتواند دارای مفاهیم فلسفی ، اجتماعی ،جامعه شناختی ، روانشناختی ،پدیدارشناسی واز همه مهم تر چیستی"هستی" باشد . چیستی "هستی" دامنه ی گسترده و وسیعی را پوشش میدهد که درعین پیوستگی ، دارای نرم ها وگفتمان های جداگانه را نمایندگی میکند . این جنبه ازادبیات است که اهالی فلسفه درجوامع غرب بسوی ادبیات به ویژه شعر و داستان سوق میدهد تا آنجا که این گروه متفکر / فیلسوف در تفاسیر خود از ادبیات کمک می گیرند وگاه در این متون به نقد وجستجودرجهت عینیت بخشی به استنتاج های فلسفی خود استناد می کنند. درایران داریوش شایگان ازمعدود کسانی است در این زمینه درمیان متفکران فلسفی با این گفتار : " آدم از ادبیات بیشتر یاد می گیرد تا فلسفه " . یا :" نیچه برخلاف هگل که ازمرگ هنروجایگذینی فلسفه میگوئید ،هنردارد جایگذین اندیشه میشود : ویا : " من ازداستایوسکی ، توماس مان،فلوبر وپروست بیشتریادمیگیرم تا ازفلسفه ...رمانهای بزرگ چیزهای بیشتری برای آموختن دارند ...نخست شعرا چیزی میگویند،بعد هنرمندان دنبال میکنند و فلاسفه آخرش پیدا میشوند تا درباره آن مسله نظریه بدهند". درحقیقت همان حرفی رامیزند که فلاسفه متقدم ومتاخرغربی میزند وقرن ها پیش امثال خواجه نصیر و عین القضات وابن سینا ... زده اند . این یعنی اینکه شایگان پیام را دریافته است . هرچند توجه اوبه شارل بودلر، سهراب سپهری تازگی هم ندارد .دراین زمینه ،اگرمتن با آن ویژه گی که درسخن اولیه برشمردم ، کامل باشد خود به خود و دینامیک، نه تنها خواننده ی متعارف،فرهیخنه ،آرمانی را جذب میکند بلکه دوستان اهل فلسفه ی رمیده و بی اعتناء به متون ایرانی نیز، بسوی خود فرا خواهد خواند. آیا درنقد باید اندکی سخت گرفت ؟ نمیدانم ؟یا شاید نباید مسله راخیلی جدی گرفت ؟ آیا دوستان اهل فلسفه هم چنان میتوانند نسبت به ادبیات داستانی وشعرخودی با تفرعن بگویند" نمیخوانیم! یا فرصت نداریم ادبیات وشعرایرانی را ببینیم ! چیزی جدی تولید نمیشود!".  واقعا تولید نمیشود ؟ 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 15:13 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

منتقد ونظریه های ادبی 

تئوریها ونظریه های ادبی،درآفرینش متن ، نقش تسریع کننده ِیِِ زیباشناختی وهدایت تخیل به،خواننده را به عهده دارند یا قالبی برای قید زدن برتخیل آگاه وسیال ِذهن ِخلاق است ؟ اگرتخیل جهت زیبا شناختی نیازمند شگردهایِ ِفرمی و استفاده ازحداکثر ظرفیت زبانی وهدایت متن متخیل بسوی گستره هرچه تمام ترانتقال این تخیل به مخاطب است،که ظاهرا این گونه است ، شکستن این یا آن قالب نیز،اگر مانع فورانِِ چشمه یِ جوشان تخیل باشد،لازم است ؟ جواب این پرسش را درتئوری ها و نظریه های ادبی گشتن همانقدر ناشیانه و تئوری زده گی را لومیدهد که به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. بهترین راه ومنطقی ترین شیوه برای فهم این مهم،جستجودرخود متون وآثارادبی موجوداست .بنابرهمین اصل،گفته اند ورود به حوزه ی نقد اگربالاتر ومهم تر ازآفرینش  شعر و داستان نباشد ، قطعا کمتر از متن داستانی یا شعر که میگویند مادرهمه ی هنرهای کلامی ست ،نیست . چون احاطه ی نویسنده و شاعر منحصر است  برجان و جهان و جغرافیای متن . متن همانی هست که دیده و خوانده میشود، اما حوزه  ی نقد از منظر متن ، با نگاه به متن ، ناگزیر از دیالکتیک جزء به کل پیروی میکند . با این منطق، منتقد الزاما درزمان نقد ، گذشته از شناخت ادبیات کلاسیک و معاصرایرانی باید با ادبیات کلاسیک ومعاصر جهانآشنا وازآن بهره مند باشد. خلاقیت یک منتقد آوانگاردایرانی ومفهوم گرا و جریان ساز را دربرخورد با متن "نو"،هر چند ساختار شکن ،نحو ستیز، ضد داستان یا ضد شعر، نا متعارف ، کولاژگونه ، قطعه قطعه ، الزاما ، منتقد خلاق و متکی به نفس ، را بسوی کشف افق های نا خود آگاه متن ، هدایت خواهد کرد . وظیفه منتقد ، بیداری وانتقال حس خفته ی زیبا شناختی متن ،به چشم خواننده ی "آرمانی" یا " فرهیخته " است . اگر متنی به ظاهر" ایستا " است و تلاطم و جزر و مد  لازمه را ندارد اما  صاحب آتشی درخود  و حس و حالی نهفته در زیباشناختی دارد ،  وظیفه ی منتقد خلاق است که ، آن حس و حال را به رخ خواننده ای که ، متن را ، به اصطلاح "نگرفته "، بکشد و او را نا گزیر به دوباره خوانش کند و از روح متن  دفاع و ذهن های عادت پذیرو معتاد به کلیشه را به سوی فضا های نا شناس و" نو"سوق دهد  . ورود  به "جهان داستان " میتواند از منطق کلاسیک برخوردار باشد و میتواند هم نباشد .بارها از دوستان منتقد این عبارات کلیشه ای مشاهده شده است : 

الف :داستان شکل نگرفته است . ب : توصیف ها ایستا است .پ:راوی نا مشخص است .ت : راوی درست انتخاب نشده است . ث :داستان موقعیت است .ج : شخصیت ها ملموس نیست .چ : درطرح و فضا مشکل داریم .ح:ساختار نداریم ...

مفاهیمی از این دست ، درنقد نو،کمترین جایگاه را دارد . فقدان این عبارات را میتوان درخیلی از داستان های پذیرفته شده ، مرجع ، کلاسیک ، معاصر،مدرن و پسا مدرن نیز دید وخواند . پس علت استقبال و منطق آن را ، نه در فقدان این گروه از تعاریف  باید جستجو کرد، بلکه ورود هنرمندانه  به "جهان داستان " و در باور پذیری خواننده و لذت او ، درادامه ی حاصل کار و تبدیل تخیل به اندیشه ی هنرمند دانست . تخیل ، زمان اجرا و پیاده سازی ، در جستجوی فرم هنری خود ، درصورت تصمیم گیری از قبل وتکیه به تئوری وسبک خاص، محکوم به شکست است اما یک داستان بی عیب ، ممکن است هم ، خیلی از فاکتورهای بالا نداشته باشد اما مولفه های جدیدی تولید نماید و یا از فرم های قدیمی و زمان های خطی وسلسله مراتبی کهنه و ساخت آشنا پیروی ، ولی درنرم های تازه عرضه نماید و خواننده ی آرمانی و حتی متنقد با هوش نیزمتوجه شگرد بازتولید نویسنده نشود . این کار نویسنده ، ممکن است آگاهانه انجام شود و یا ممکن است ناخود آگاه فرجام یافته باشد . فضا ی نوشتن ، برای نویسندگان غیر محافظه کاروجسوربا تخیل آگاه ، درزبان ، فرم ، زاویه دید ، شیوه ی روایت ، توسط  منتقدین خلاقی بازمیشود ، که راه های تازه را درمتون "نو" و" آوانگارد "، کشف و نبض جریان ادبی را بسوی افق دیگر هدایت می کنند .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:30 |

پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

کلاسیک ها وروح زمان

به چه آثارادبی–هنری میتوان گفت،کلاسیک ؟ تقسیم بندی ما چگونه است ؟ آیا متونی که ، یک قرن ازتولید آن گذشته را، فقط میشود،کلاسیک نامید ؟ آیا دراین زمینه سنت و یا فرمول خاصی وجود دارد ؟ آیا تقسیم بندی ما مبدع ویژه ای را طلب میکند یا نه ،براساس معاصر بودن یا دوره ی خاصی از تاریخ را پوشش میدهد ؟ مثلا تاریخ ایران قبل ازباستان ، بعد ازباستان . ظهوراسلام درایران یا بعدازآن . قبل ازمشروطه بعدازمشروطه،یاشهریوربیست تاآستانه ی انقلاب .آیا با تحولات اجتماعی وتعییرموضوعات مبتلا،رابطه مستقیم دارد ؟انقراض سلطنت واسقرار جمهوریت برمتون ادبی و خروج روح ِزمانِ ِتالیف ، براطلاق کلاسیک موثراست ؟ شاید به آثاردوران،قبل ازمعروف به سبک هندی ،عنوان کلاسیک ، بی اشکال وچالش باشد اما علی رغم بی مهری ها به دوران بعد ازآن،هنوزبه بعضی تالیفات سبک هندی با توجه به نوآوریهای تصویری سبک هندی وشک در قطغیت معنای متن  ،هرچند گاه غریب واغراق آمیز،که تعدادی ازپیروان سبک نیمائی ازقبیل رویائی،فروغ ،سهراب ازآن استفاده ی فراوان کردن،بازمیتواند معاصر باشد . به نظرمیرسد تقسیم بندی عنوان کلاسیک به معنای سنتی آن برای حداقل سیصد سال اخیر، کاری به غایت دشوار خواهد بود ، مخصوصا صد سال گذشته . اما این عنوان قطعا نه تنها بارمنفی نخواهد داشت بلکه عنوان کلاسیک به اثری به منزله ی کارمانده گار ، تثبیت شده وبا اقبال عمومی روبروشده ومرتب باز نشرولذت بخش اطلاق میشود نه غیرمعاصرو یا بایگانی شده . شاید توضیع واضحات باشد تکراراین مطلب که کلاسیک ها تاریخ هنری – هویتی یک ملت را میسازند . با این مقدمه ی کوتاه اما چالش برانگیز، به اجمال می پردازم به کاربری این عنوان برای آثاردرآستانه ی انقلاب مشروطه و بعد از آن تا مقطع انقلاب با این پیش فرض که این نظریه پیش رو نه برای راقم این یاداشت مسجل است و نه برای خواننده گان فرهیخته ، پذیرشی الزام آوراست بلکه تنها طرح موضوع میشود . آثارشاعران ونویسنده گان عصرمشروطیت ازشورانگیزترین احساسات وتجلی روح ملتی کهن سال است که دراین مورد نظیرآن را درادبیات عصر روشنگری درفرانسه می توان دید . امروزدیگر مطالبات دوران مشروطه دردستورکارشاعران ونویسنده گان نیست . نوع عاطفه واحساسها نیزدیگرگون شدهاست.یارلمان ،قانون  کار، تحصیل همگانی، بهداشت،مطبوعات،ارتش منظم ، سن ازدواج دختران ، حقوق زنان وازهمه مهم ترتفکیک قوا وقانون اساسی ...محقق شده است و گفتمان ادبی ما دوران بلوغ خود را می گذراند ومطالبات به سمت وسوی ارتقاء کیفیت ها سوق داده شده است وسازمانهای خاص خود را دارد و ادبیات با کمترین کارکرد اجتماعی - سیاسی روبرواست . پس آن آثاردیگر مربوط به تاریخی ازادبیات با کارکرد اجتماعی صرف لحاظ میشود که گاه حس نوستالوژیک ِتوام ِبا لذت هم تداعی میکند.درحقیقت کاریرد تحقیقی– تاریخی جامعه شناختی هنری دارد .این موضوع تنها مربوط به کشورما هم نیست . کتاب "خوشه های خشم" جان اشتین بک ، "خرمگس" ...علی رغم جهان انسانی آنها، تنها دیگربرگی ازتاریخ ملتهای امریکا و ایتالیا ودرعین زیبائی خاص خود،جزء ادبیات کلاسیک آنها محسوب میشود. درآثارکلاسیک روح ِزمانِ ِتالیف ،همواره درخوانش آنها ساری وروان وموجوداست وخواننده ی با فهم ِمتعارف نیز، این گذشت زمان را،علی رغم جاودانگی اثر، حس ولمس ودرک میکند . جهان شعر وداستان،اگراثر بماند وکلاسیک شود، قطعا با جهان امروزخواننده هزاره سوم فرق دارد ، هرچند متن در بی زمانی ومکانی سیرکند . دراین مسیر زمانه داور بی رحمی ست .هرکار، سست ونازلی را ،کلاسیک نمیکند .آیا با این منطق میتوان ،"چرند وپرند " دهخدا ،"افسانه "ی نیما ،"بوف کور"هدایت ،" تنگسیر" چوبک .."چشمهایش ِ"علوی ..علی رغم ارزش گذاری های هنری کلاسیک بنامیم ؟ اگر جواب مثبت است تا کجا می توان این ایده را تعمیم داد ؟ آیا این لیست می توان شامل تمام ادبیات باکارکرد اجتماعی وبا گذشت حداقل پنجاه سال ادامه داد ، آثاری مثل "سووشون " ،"همسایه ها" ، "شوهرآهوخانم "...تامقطع انقلاب . شاید بشود با این پیشنهاد و تقسیم بندی موافق بود :

1-کلاسیک قدیم (ایران باستان ریگ وده ،آبان یشت ،اساطیر وافسانه ایرانیان ونخستین شهریار:آرتورکریستن سن..)

2- کلاسیک میانه (پس ازظهوراسلام درایران ، سامانیان ، صفاریان، آل بویه ... درشعرتا جامی وخاقانی)

3- کلاسیک جدید (سیصد چهارصد سال اخیر، از صفویه تا انقلاب )

در این باره ، به ویژه  ادبیات کلاسیک جدید، به عنوان یک نظریه یا ایده جهت شروع یک فصل، بازهم خواهم نوشت .     

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 21:5 |

شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

 تفکرانتقادی ومنتقد حرفه ای

آیا برای نقد متون ادبی، راه وروش مدون واستانداردی وجود دارد ؟ آیا برای این مهم نیازبه تحصیلات آکادمیک هست ؟ یا نه هرکس درهرسطح میتواند به این حوزه ورود کند وبا تکیه به غریزه وهوش متوسط ،اندکی از زبان وتکنیک وفرم ومحتوا بگوید وبنویسد وخیال خود وهمه را ازهرحیص آسوده سازد؟ آیا دانستن زبان دوم برای نقد کفایت میکند ؟ یعنی اگرکسی درحوزه ترجمه دستی داشت ، میتواند وارد حوزه ی نقد وگفتمان تفکرانتقادی شود یا خیر؟ صرف ترجمه ی چند کتاب میتواند مجوزی برای نقدِمترجم فراهم آورد ؟ اهالی فلسفه چطور؟ آیا نقد انحصاراٌدراختیار دانش آموختگان رشته ی فلسفه است ودیگران حق ورود به این حوزه را ندارند ؟ تمام این سوالات درفقدان سنت نقد به صورت اکادمیک می تواند مطرح وپرونده ی آن برای همیشه مفتوح بماند وظاهرا این سیکل معیوب مدام به همان پاشنه ای می چرخد که تاکنون چرخیده است .اگردریکی دو دانشگاه فعال درعرصه ی علوم انسانی – ادبی – فلسفی ، مثل زبان شناسی ، رشته ای یا کرسی ای درنظرگرفته نشود تا آموزش آکادمیک وعلمی ، با کارگِارگاهی وشتابی همگام با متون منتشره نشود،این معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.زمانی اهالی ادبیات وهنر،به جای گروه های اجتماعی وکنشگران وفعلان سیاسی واحزاب ، به کارسیاسی میپرداختند که نه وظیفه ی آنها بود ونه تخصص آن راداشتند . وازهمه مهم تردرتوان آنان نیزنبود . زیرا آنان برای اینکارساخته نشده بودند . امروزه نیز اهالی ادبیات در فقدان منتقدین حرفه ای ،جور نبود آنان را میکشند .مسله خیلی ساده است .وظیفه ی هرکس مشخص است . دردوران تخصص های کوچک شده وقطعه قطعه شده هستیم . اهالی هنروادبیات باید سرگرم کارخود باشند نه اینکه به جای پرداختند به تولیدات هنری وخلاقیت خویش،به سوی کاری مشغول شوند که درحد وتوان ورسالت آنان نیست .درحقیقت این ستمی ست که برهنرمند ونویسنده تحمیل شده است . اگر جامعه ی هنری ما گروه منتقدین حرفه ای میداشت دیگر نیازی نبود که وقت وانرژی اصحاب هنر،صرف نقدآثارهمکاران شود .دراین بازار آشفته ،قطعاٌ ومسلماٌ دوستی ها و رفاقت های حقیرمیتواند کاری نازل را تا سطح عالی ارتقاء وهم میتواند اثری تاثیرگذار، مهجور بماند .اگر چه زمان، داور بی رحمی ست اما زمان های از دست رفته را چه کسی جبران میکند ؟ به جایگاه ژاپن وترکیه ومصروکلمبیا درادبیات نگاه کنید .کدام یک ازشاعران و نویسندگانِ ِمنتقد ، تاریخ فلسفه وهنر ، زبان دوم ، تاریخ ادبیات ایران وجهان ، متون کلاسیک ، جامعه شناسی،ادبیات طبیقی،تئوریها ونظریه های فلاسفه خودی ازقبیل فارابی،ابن سینا،خواجه نصیر،عین القضات، سهروردی تا فلاسفه یونان ازهوراس وارسطو تا...فرمالیست های روس ومیشل فوکووغیره به صورت دانشگاهی خواننده اند ؟ آیا وقت آن را داشته اند ؟ این خصوصیات یک جا ازمختصات یک منتقد حرفه ای ست. به اعتباری، یک منتقد حرفه ای ضمن دانستم حداقل یک زبان دوم ، باید تمامی جنبش های هنری ادبی فلسفی و سیاسی – تاریخی بشرراازدوران آغازین یعنی پیشا- روشنگری تا عصرحاضردست کم درکورس ودیسکورس های خود گذرانده وبه صورت عملی طی وازهمه مهم تر، جسارت طرح وگفتمان تفکر انتقادی را داشته وخود جریان سازومفهوم سازونظریه پردازباشد تا با ایده های جدید وتفکرانتقادی خود، بررخوت ها و شلنخته گی ها و ساده سازی ها فائق آید و گاه با نقد رادیکال جامعه ی هنری را به سوی تعالی و پیشرفت سوق دهد . منتقد حرفه ای صاحب کرسی و رای، بر بی تحرکی جامعه ی هنری میشورد و نیز به بهاء دادن به هنرمندان وارزشگذاری به تلاش آنان ،درحقیقت مردم ومسئولان را به توجه به هنروهنرمند ترغیب وتاکید میکند . هرجامعه ای که هنردرآن حضوری فعال ، جدی ونفش اصلی خود را ایفاء کند ، آن جامعه اخلاق گرا ، مسئول و شهروندان آن قانون مدار،مسئولیت پذیری بیشتری را درجامعه به عهده میگیرند . برای رسیدن شرایط مطلوب ،ازطریق هنراست که جامعه میتواند به تعادل و نفاهم ،همبستگی ملی ، همزیستی افکارمتکثر ، نوع دوستی وپرهیزازافراطی گری،تعقل ومشارکت عمومی ومدنی فراخواند.برای تربیت منتقد حرفه ای واکادمیک ،روش نقد وتحقیق ما باید اصلاح شود واین مهم درمحیط های دانشگاهی ما باید محقق شود . مادر تمام زمینه های علوم انسانی ، فلسفی – هنری با پیش فرضهای ثابت به تحقیق و نقد مینشینیم . این پیش فرض ها ، اراده ی معطوف به کشف حقیقت متن نیست بلکه اراده ی معطوف به اعتبار بخشیدن به داشته هاست که یا حالت ایجابی دارد یا سلبی ست . برای رسیدن به حذف پیش فرض ها واراده ی معطوف به کشف حقیقت متن وشناخت ما ازکم وکیف یک اثرهنری ، احتیاج به تمرین ، آموزش اکادمیک ودانشگاهی از پایه و رهائی ازتعصب غیرعلمی و توسل به مقام علمی واعتبار اخلاقی منتقد وتعهد به حقیقت امرِکِشفی را،باید مد نظرداشت نه چیزدیگر .این مهم مسیرنخواهد شد مگرپذیرش مسولیت حرفه ای نقد و داوری زمان و اعتبارعلمی استاد درمجامع فرهنگی – دانشگاهی و احاد مردم فرهیخته که ازمنتقد انتظار داوری منصفانه  وبه دورازکتمان حقیقت دارند .درشرایط جدید که مردم وقت کمی برای مطالعه وانتخاب کتاب ، فیلم ،نمایشگاه آثارهنری دارند ، اعتماد به یک منتقد حرفه ای ودانشگاهی اتنظار زیادی نیست . هست ؟    

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:14 |

یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

تخیل ومعنا درسفری بی انتها

داستان درتخیل شکل میگیرد .درصورت وجود تخیل است که گفتمان بین راوی وشنوده یا خواننده آغازمیشود . درفقدان تخیل،تکنیک وزبان متن ممکن است بی نقص اجراشود اماهمواره، وقتیکه، جهان داستان فاقد عنصر اصلی (تخیل)است، این کمبود، خواننده راپس میزند . داستانهای برآمده ازتخیل ،اگرورود به جهان داستان"کنند ،الزاما به اندیشه تبدیل میشوند.اگراین تخیل ،هوشمندانه، وسیع ،همه جانبه ، نیل به تجلی زبان دمکراسی و"دیگر" پذیرو با مشارکت خواننده همراه باشد ، لاجرم ، اندیشه ای متکثرو چند صدائی، نیز حاصل آن خواهد بود . متن متصاعد ،"دیگر" پذیراست و یک سویه و نیل به سلطه ندارد . ایجاد گسست یکی از وجوه و اشکال نیل به متن متکثراست . رسالت نویسنده القاء اندیشه ای خاص نیست بلکه پیشنهاد دهنده ی اندیشه است .متن اندیشه ورز، به نوعی دعوت به تحمل جهان متکثر و در نتیجه "جهان داستان "عاری از تعصب و روح آزاد اندیشی را گسترش میدهد . متن اندیشه ورز، با دوری از سپید و سیاه ویا جهان دوقطبی وحذف قهرمان وضد قهرمان ویا عدم خط کشی،تضمین  آزاد ی اندیشه و حق انتخاب به خواننده را ، ارتقاء میدهد . درنقد متون چند صدائی ،اگر متن فراتراز واقعیت پرداخت و اجراء شود " شورش بر علیه متن " به راحتی صورت نمیگیرد ، چرا؟ چون خود متن این "شورش" را درخود به صورت پنهان و یا از طریق سپید خوانی دارد ، پس منتقد ناگزیر،فراترازمتن حرکت میکند و بروسعت وهستی متن میافزاید . پرداخت های مدرن برآمده از تخیل ، معمولا رویا گونه ،فرا واقعیتی و اجتناب ازساخت آشنا هستند ،که، یا آوانگارد اند، یا نزدیک به آن . درمتون آوانگارد ، طبیعت تخیل برمعنا غلبه میکند .درصورت این غلبه ، معنای متن محال است که اتفاق و حادث شود .اما معنا در سفری بی انتها ،همیشه با متن میماند . ازاین طریق است که متن میماند و ماندگار میشود . هر متن نیز ، دارای مرزی است ، که حد وحدود متن را تعیین و تبیین میکند و آن این است که"مرزهای جهان هرکس، به میزان مرزهای زبان اوست ". این زبان بازتاب دقیق ساختار جهان متن است .این جهان غیرمتعین ، دیگر ابلاغ جهان مستمر نیست بلکه بیان جهان قطعه قطعه شده ای است گولاژگونه،شاید آپوکالیپسی “ APOCALYPS " یا پایان جهانی و شاید چیزدیگری غیرآن چه هست .ولی این جهان پیچیده و گاه رویاگونه ومتضاد ، پریشان و کابوس وار، وگاه هولناک و گاه شاد و گاه نا شاد ،آبشخورش،تخیل ناب بشری است با آغازی بی انتها .اما درفرجام نهائی ،" پست مدرن" بودن ، به قول رویائی شاعر "چیزی جزء مدرن بودن نیست " وقتی که " تفکر دروازه ی جهنم است ". بیان وتاکید افراطی برعقل ابزاری ، اشاعه و رواج انفعال یا تعطیل عقل است .عقل منفعل درحقیقت درتضاد با عقل ابزاری نیست بلکه درتائید آن است . فهم این مهم همان قدرظریف و مهم است که تعطیل عقل . این درست است که مرزی بین تخیل و واقعیت ، ونیز ، رابطه ای علت و معلولی،درجهان پسا- مدرن وجود ندارد اما تعطیل عقل نیز توصیه نمیشود . ناگفته نیز نماند که درتبیین این مفهوم ، درهمه ی مقوله ها ازجمله حوزه های فلسفه وهنراتفاق نظرواحدی درمورد پست مدرن وجود ندارد . شاید مهم ترین دستاورد این پدیده شک در"مطلقیت امور" و تردید در"باورهای ثابت " و نا به سامانی عقل( نه تعطیل عقل) باشد که،درپیوند با عصر روشنگری معنای حقیقی خود را بازمییابد . به عبارت دیگر،پسا مدرن درتضاد با مدرنیته وعصر روشنگری نیست بلکه تصیح و تجدید نظردربرخورد با سنت است که مدرنیته موضعی رادیکال وحذفی درمقابل آن داشته است .بااین دیدگاه شاید حق با رویائی شاعر باشد. اماصرف وجود  فرم ها ،قالب ها واشکال وشگردهای موجود هنری هم ، برای بیان تخیل ، این موجودیت نافی افق ها و خلاقیت های جدید نیست .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:3 |

دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

معنا باخته گی یا فقدان تخیل

ادبیات داستانی نیازمند کنش ها، تنگناها ، فرازوفرودها ی انسانی درموقعیت های مختلف و"این همانی بین جهان بشری با جهان طبیعی و یافتن وجوه تشابه ونقطه ی اشتراک میان آن دو" و چیستی هستی ست .ادبیات معناگریز ومعنا باخته وغیرقصه گو،باتکیه بربازیهای زبانی،گاه به ظاهرفلسفی،تکنیکهای پیچیده،عنصرغافلگیری،مرعوب کننده وباسختِ نویسی ِافراطی،ازاهداف اولیه ی خود دورمیشود و خواننده ی حرفه ای،فرهیخته وآرمانی نیز خسته میکند چه برسد به خواننده ی متعارف که علاقه مند است که ازادبیات وخوانش متون ادبی لذت ببرد . قفدان لذت درداستان یعنی انزوای اثر ، یعنی تلاش برای هیچ . نویسنده ، اگرازعناصر داستانی یا قصه گوئی غفلت کند ،درحقیقت ازخودش دورشده است . گردش فصول ، طلوع وغروب خورشید ، ریزش برگ درختان وزایش گیاهان ، تولد ومرگ انسان ها ، تردید وتحقیر ، تگناها ی عشقی وعاطفی،جدال ها وجدائی ها ، تلاش برای برابری حقوقی و بهبود زندگی ، دلتنگی ها وازخود بیگانگی ها ...موضوعات بی پایانی هستند که اگرازادبیات مخصوصا ادبیات داستانی حذف و یا به سوی کم رنگی واستتارپیش روند ، دیگر چیزی ازادبیات داستانی باقی نمی ماند . وظیفه هنرمند این نیست که مفاهیم ساده ی انسانی را درهزارتوی کلمات وجملات پیچیده ،عبورداده وخواننده را دربرهوت شگردها وتکنیک های افراطی غرق کند . اکثرآثارمترقی ،مدرن ، ماندگار و شاهکارهای هنری ازدل موضوعات ساده ، شاید پیش پا افتاده ومعمولی برخواسته اند . آیا تابلوهای نقاشی های بزرگ وماندنی ، موضوعات پیچیده ای دارند ؟ آیا فیلم های برترتاریخ سینما به سمت تاریکی ومعمائی سوق داده شده اند ؟ وظیفه ادبیات داستانی بیان فلسفی هستی نیست . وظیفه ادبیات افکندن نوربرتاریکی هاست مثل بازشدن پرده ی سن تئاترکلاسیک برروی تماشاگران ، که خود بیانی ساده اما عمیق ازدرک مفهوم ادبیات است . یعنی نویسنده ، شاعر، هنرمند، پرده ازموضوعات به ظاهر ساده ِانسانی برمیدارد و گوشه ای ، ازساده های پنهان مانده را ، به چشم خواننده برجسته میکند و با مکث ، درنگ ، تکرار به خواننده فرصت تخیل ، تفکر و اندیشه را میدهد تا دراین یا آن مساله ی ساده، به درک پیچیده های هستی شناسانه برسد . پیچیده ها از موضوعات به ظاهر ساده آغاز میشود نه برعکس . دیگرانسان معاصردرموقعیت تراژدی های بزرگ قرار نمیگیرد بلکه این تراژدی ها وکمدی های بزرگ درزندگی روزمره ، مثل آینه ی مولوی بلخی ، شکسته و به هزاران هزار تکه تبدیل شده اند که انسان معاصرهرروز،هرلحظه وهرثانیه تکه ای ازآن یافت ودریافت میکند و با نگریستن درآن ، به این سوال کلیدی میرسد : آیا این منم ؟ آیا تمام حقیقت ام ؟ یا نه ، من بخشی ازحقیقت ام ؟ تراژده ها وکمدی های بزرگ اززندگی انسان ها رخت برنبسته است بلکه قطعه قطعه شده است. این تکه تکه آینه ها ، این جهان قطعه قطعه شده ، جهان معاصرماست . جهان تنگنا ها ، تردید ها ، تشکیک ها ، دلتنگی ها ،درنگها و تفکرهای بی پایان آدمیان سرگشته ،وازده و رنجور،ذهنهای معتاد و بحرانی ،ازخود بیگانه وغرق درجنگلِ تِکنولوژی سلطه گر،خودساخته و گاه مثبت وگاه منفی ، گاه بیگانه و گاه نجات دهنده دراقیانوس بی پایان هستی وصد البته جهان نابرابر،آزمایشگاه ویرانی کرامت انسانی صاحبان دست برتراقتصادی وتکنولوژیک هستند. . نویسنده ، شاعر وهنرمند باید این جهان قطعه قطعه شده  را دریابد .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:21 |

جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۲۴

زبان ودگرگونی درآن

وظیفه زبان شناس چیست ؟ اولین سوال که درمورد زبان شناسی به ذهن متبادرمیشود ، همین است . این سوال در مورد فلسفه ، ادبیات ، باستان شناسی ...هم پرسیده میشود . ویا فلسفه به چه درد می خورد . آیا وظیفه زبان شناس محافظت اززبان ودستوروقواعد نحوی آن است ؟ آیا منظورازمحافظت ، درست بخوانیم و درست نوشتن است ؟ سوالاتی از این دست درمورد زبان شناسی هم مطرح میشود و نمیتوان جلوآن راگرفت. وظیفه زبان شناس این نیست که بگوئیدمردم باید چگونه سخن بگویند بلکه چگونگی گفتار مردم را رصد ، تحلیل ، توصیف و به متولیان امرزبان (فرهنگستان علوم ، دانشکده های زبان ، برنامه ریزان دروس آموزشی ، صداوسیما ، معاونت مطبوعاتی ارشاد ) راهکار، هدایت، وحدت یکسان ، ارائه نماید . اما گروهی این کار زبان شناسان را فرصت طلبی تلقی نموده واظهار می دارند که آنها ازوظیفه ی خودعدول کرده اند و تنبلی خود را پنهان میکنند و نسبت به هنجارشکنی مردم ، مطبوعات ، صدا وسیما ...بی تفاوت هستند . آیا این همه ی حقیقت است ؟ یا وظیفه ی زبان شناسان چیزی فراترازاین حرفهاست.  آیا وظیفه ای برای این گروه فرهیخته متصوراست یا نه فقط کار آنان تحلیل و توصیف زبان پارسی ست . آیا جریان سازی ،مفهوم سازی زبانی ازوظایف آنها نیست ؟ آیا نباید زبان شناسان واژه یابی کنند ودرمقابل واژه های نامانوس ، بیگانه موضع داشته باشند ودرواژه سازی وکنکاش درمتون کهن ،کلمات مهجور اما رسا را توصیه و جهت به کارگیری آن ، سازمان های مسئول را ترغیب دراستفاده از آنها کنند ؟آیا معادل سازی وجایگذینی ازخلاقیت زبان شناسان نیست ؟ آیا آنان درمقابل سیل بی پایان واژه های تکنولوژیک مقاومت نشان میدهند یا درمدار کاری آنان نیست .  به نظر میرسد انجمن ، یا نظام صنفی خارج ازسازمان های دولتی ، شاید کارآئی بیشتری داشته باشد تا مراکز رسمی . در پایان نمونه ای ازبرابرهای موجود درزبان پارسی میآورم تا پیشنهاد شود که معادل بعضی کلمات درمتون کهن ما وجود دارد  . کاری که فرانسویان درمقابل زبان یونان ولاتین انجام داده و میدهند . هرچند گفته باشند که ادیب نگران دگرگونی در زبان است اما زبان شنا س دگرگونی را جزئی ازخصلت ذاتی زبان می داند .

سال روان : به جای: سال جاری

حساب روان : به جای: حساب جاری

هوده : به جای : نتیجه

نبود یابی : به جای : کشف

جا نماز :  به جای : سجاده

یکاگیر : به جای : جمع وجور ...

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 0:54 |

یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

 سازگاری ِسنت و مدرنیته

 انفصال واقعیت هنری وتعطیل معنا وسنن ادبی،درمتن مدرن و پسا مدرن ،هرگزمیان اندیشمندان و متفکران و نظریه پردازان ادبی پلت فرم (plat form) ) غالب نبوده ونیست . ازاین رو، میان این گروه ازنظریه پردازان،محل مناقشه واختلاف اساسی (controversy) وجود دارد اما به قطعیت نمیرسد . چیزی که به کوشنده گان ادبیات داستانی درجوامع درحال رشد و توسعه باز میگردد، رصد نمودن کلیات این تئوریها وامکانات پیشنهادی و نقد ها و نظرهای مربوط به آنها ، جهت بررسی و انطباق و سازگاری (adaptation ) آن با بافت فرهنگی و سنت ادبی کشور میزبان است . همانگونه که  تکنولوژی وصنعت در کلیه سطوح از قبیل صنایع مهندسی ،خودروئی ،معماری وساختمان ، سد سازی ،تولید برق ، پزشکی  درکشورهای مختلف ، روی عنصر سازگاری تکیه میشود . روی نظریه ادبی نیز ، بافت اجتماعی ، شرایط اقتصادی – فرهنگی ، تجربه و سنت ادبی کشور میزبان ، هم ملاک پذیرش این تئوری های ادبی کشور مبداء ، میتواند باشد . ترجمه ، آموزش تئوری های ادبی و نظریه های غرب ، نه تنها لازم بلکه ضروری و حیاتی است . اما پذیرش در بست و بدون چون وچرای (imitation ) این تئوری ها بدون بومی سازی ، برای کشوری که دستکم در زمینه ی عالی ترین شیوه ی ادبی ، یعنی شعر در جهان اگر در رتبه ی  اول نباشد، چیزی از اولی کم ندارد ،جای بحث است . نظریه ادبی ، نقد ها ودیدگاه های دیگران را باید ترجمه و مطالعه و از نقد صافی ذهن و زبان کشور میزبان عبور، ودراخر ،آنچه که فراگرفتنی است باید فرا گرفت و آنچه قابل نقد و رد و طرد است جدا باید دور ریخت .  بی رودرباسی و ترس از اتهام های رایج . نظریه های ادبی و تئوری ها ، محصول عقل و احساس و عاطفه ی بشر است و این واقعیت که ممکن است نخست درغرب و روسیه مطرح و گسترش یافته ، چیزی را حل نمی کند و نباید از سود مندی آن در سایر فرهنگ ها غافل بود . چون فرهنگ و تمدن و ادبیت فراتر از مرزهای جغرافیائی کار خود را انجام می دهد وهمه در این بده بستان فرهنگی از یک دیگر متاثر هستند و رد پای بسیاری ازافکارخیام ،فردوسی، حافظ ، مولانا ، نیما ، فروغ ، ساعدی،شاملو... درآثار آنان مشاهده میشود  . باید این رویکرد  درست را شناخت و قبول کرد. بدون توجه به اینکه چه کس یا کسانی برای اولین بار آن را پیشنهاد نموده اند . اما مرعوب هم نباید شد . بلکه همواره با حفظ عقلانیت و سودمندی فرهنگی  وهویت ملی و سنن ادبی تاکید ، و بدون تعصب ( chauvinistic out look ) آن را تجزیه و تحلیل نمود و در جای مناسب و با دید انتقادی از آن استفاده نمود . ازطرفی عدم استفاده از داشته ها وبی اعتنائی به آنها، یعنی زدن ریشه ها . سنن ادبی وکلاسیک ، ظرفیت ها و امکانات ماست هیچ ملت صاحب تمدن ، خود را از این فرصت ها و داشته ها محروم نمی کند .    

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:29 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

هگل وتفکرانتقادی

بازگشت به آراء و نظریات فلسفی هگل به منظور بررسی و تعمق بیشتر، اگر چه ضرورت و اولویت اول نیست ، ولی درهرحال لازم است .اما، بازگشت به اندیشه های فلسفی هگل ، به دلیل شکست اندیشه های اجتماعی - طبقاتی و نه الزاما فلسفی مارکس ، همانقدر واپسگرایانه است که اندیشه ی"ذات گرائی" ارسطو . آنانی که در حوزه ی فلسفه دستی برآتش دارند ، نقد های مارکس برآرای فلسفی هگل را هنوز دارای اعتبار علمی میدانند . شاید بخشی از نگاه در حوزه های دیالکتیک اولیه ی هگلی که مارکس نیزنسبت به بررسی آن تاکید داشت ، باید حفظ شود وبخشی دیگراز قبیل تفکیک سوژه وابژه ،دیالتیک کل وجزء قابل تجدید نظر است . اما پذیرش همگی اندیشه های فلسفی هگل درخیلی حوزه ها قابل نقد و به نظرمیرسد فراترازمارکس باید به نقد آن نشست . پذیرش صد درصدی اندیشه های هگل ، چه جوان وچه پیر، که امکان سوء استفاده از آن شده و گاه می شود ، نیز نباید نادیده گرفت . اندیشه های فلسفی هگل مثل خیلی از فلاسفه ی متقدم و متاخر قابل نقد ، ورد یا قبول دانست .اما اگر دوستان مطرح کننده ی هگل ،مراد از طرح دوباره ی او به منظور بازیهای زبانی به شیوه ی ویتگنشتاینی برای ایجاد امر شگفت زده گی خواننده است ، خوب سخن دیگری است اما اگر مراد اشاعه دوباره او به منظور طرح ایده های زیر بنائی آدورنو و ژیژک درمورد اولویت آبژه برسوژه وپیوند تاریخ با حقیقت باشد، خوب ؛ سخن دیگری است . اما سخن این است تا کی می خواهیم با ترجمه و بیان ایده ها و نقل مکان از این فیلسوف به آن فیلسوف راه را بر تولید اندیشه ی خودی ببندیم ؟ یک روز هوکهایمر ،والتر بنجامین روزدیگر آدورنو یا ژیژک یا مارکوزه و یاهایدگر.چراهمه منتقدین عصر روشنگری؟ اینان خود محصول عصرروشنگری و فضای دمکراتیک آن هستند . آیا بعد از گذشت هفتاد سال ازطرحهای اصحاب فرانکفرت ، این اندیشه تعییر نکرده است ؟ اعتبارعلمی وعمل کرد عملی آن درجوامع مبدا به کجا کشیده شده است ؟ آیا ایده های ارتجاعی هگل مثلا در مورد اخلاق بورژوازی ،اشراف ومالکیت ، نژاد ژرمن ، سلطنت ، دوآلیسم ، رای زنان ... قابل دفاع است ؟ واژگونه نشان دادن ابژه ومفاهیم و دیالتیک منفی آدورنو همان اندیشه های ضد سیستم نیچه مگر نیست ؟ مگر نگفته اند اندیشه های ژیژک " تا وقتی آرای لاکان و هگل را شرح می دهد قابل تحمل است " وبعد از آن چی ؟ آیا منظور از "سیاه ترین کتاب بورواژی" دیالکتیک آدورنو نیست ؟ تسلیم در مقابل ترجمه درحقیقت اگر نگوئیم به نوعی عقل منفعل را تداعی میکند ، پس چیست ؟ تشتت و تضارب آراء آن چنان وسیع وگسترده هست که اگر بخواهیم آنان را ترجمه و منتشرکنیم فقط تا دهه ی هفتاد میلادی قادر خواهیم بود ترجمه کنیم . حال آن که آن ایده ها آمده و ازدرجه ی اعتبار ساقط شده اند و ما هنوز مصرف کننده ی آن هستیم ! دراین بازار آشفته که تضارب اندیشه مدام در حال طرد و مناقشه است ، ما هر روز به سمتی می چرخیم که هیچ پیوند انضمامی با آن فضا نداریم . ما نیاز به تمرین تفکرانتقادی مستقل داریم بی آنکه به آرای دیگران بی اعتناء وبی نیاز باشیم . مدرنیته درغرب مرتب ومدام از طریق تفکر انتقادی خود را باز سازی میکند . ما باید این را بفهمیم . تفکر کنشگر و مفهوم ساز نباید از بیان اندیشه های خود هراس داشته باشد که ممکن هست درجه ی خطای آن زیاد باشد . درشرایط فقدان مولفه های آکادمیک فلسفی ، تکیه ی صرف بر ترجمه و مفهوم یابی با محوریت ترجمه در حقیقت تسلیم در برابر اندیشه و تفکردیگران است . این یعنی سلب عقل فعال ، که در حقیقت همان عقل منفعل است . به زبان دیگر،اتکاء به ترجمه ،همان تعطیل عقل قدما ، که خود منتقد آن هستیم ، اگر نیست ، پس چیست ؟ آنهم برای آسیا که قرنها تعطیل عقل امری غیر قابل تشکیک بوده است. متفکر شخصی است که با اشراف واحاطه برمسائل کلی بشری و جامعه ای که درآن زیست می کند ، ایده پرداز و مفهوم سازی کند . ممکن است این مفهوم سازی ضعیف ،غیرعلمی و یا نزدیک به حقیقت نباشد . خوب ، چه اتفاقی میافتد ؟ متفکر دیگری آن آرا را کامل ترمیکند . اما متفکر درسویه ی تفکر خود به پیرامون خود اندیشیده و آرای خود درمیدان آزمایش مطرح نموده است . زیرا اوست که میداند، پاسخ نیازهای فلسفی پیرامون او چیست . پروژه سازی ادامه تفکر انتقادی است.اگر فلسفه درزبان بوجود می آید که سخن درستی است ، جایگاه اهل فلسفه در نقد ادبیات وهنردرکجاست ؟ آیا نقد شعر وادبیات داستانی یکی از ابزار تفکر انتقادی نیست؟  این را باید دیگر آموخته باشیم که باید با مطالعه ، ترجمه و بررسی کلیه متون فلسفی ، با پشتوانه فلاسفه ی ارسطوئی خودی،خودمان وارد حوزه تفکر انتقادی شویم .البته نه از نوع "بازگشت به خویشتن" و یا آنگونه که دکترنصر مثلا پیشنهاد میدهد بلکه فراترازآن ، باید شانه به شانه ی مدرنیته ی موجود جهانی با حفظ فاصله ،مدام از طریق تفکر انتقادی خود را بازسازی کنیم تا از شتاب مدرنیته ی جهانی عقب نمانیم و هم با آگاهی از ضعف مدرنیته غرب وازعقل ابزاری آنان مصون بمانیم وهم سنت پویا که مدرنیته به قصد ونیت تخریب ، با آن درتضاد است ، حفظ شود .  پذیرش مدرنیته و انتطباق با آن ، درعین تفاوت ها ودرهم آمیختگی ها ، درمفهوم سازی به روز شویم ودراین را از" خطا " نهراسم . هرچند گفته باشند : " تفکر دروازه ی جهنم است " .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 19:35 |

شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

یاداشتی کوتاه بر کتاب: "دستفروش مترو"

نوشته : ناصر تیموری : موسسه انتشارات نگاه سال 93

داستان بلند "دستفروش مترو" ،حاصل یاداشت های روزانه ی شخصی بنام محمود قربانی است که توسط همسرش جمع آوری و به صورت داستان نوشته میشود . محمود قربانی دانش آموز متوسط ورو به پایین رشته ریاضی – فیزیک با معدل ده صاحب دیپلم میشود با آنکه علاقه ی زیادی به ادبیات داستانی و نمایشنامه دارد ، برای امرارمعاش ، تن به فروش مسواک ، نقشه جهانگردی،خمیردندان ، باطری ،هدفون ...درمترومیدهد وبا خروج از خانه ی پدری برای نوشتن ، با وساطت عمویش کاظم ، درگاراژباربری "حاج آقا حاملی " اتاقکی بیست متری ساکن میشود تا دوراز اغیار، فیلم نامه اش را بنویسد . داستان در سه فصل که فصل دوم شامل سی ونه قسمت است ، نوشته ومدت زمان دوازه سال را پوشش میدهد . درواقع ، داستان از یک مهمانی دوستانه شروع میشود ، درحالی که خانم خانه داستانی را که نوشته میدهد به شوهرش که به علت شکستگی پا درخانه مانده بخواند و نظربدهد . درحقیقت خواننده با شوهر آن خانم ، داستان را میخواند ودرپایان که شروع مهمانی است ، خواننده متوجه می شود که محمود قربانی ، همان مردی ست که پایش شکستته و زن نیزهمان خانم مهتاب عاطفی منشی تهیه کننده سینماست که بارها شاهد رد شدن فیلم نامه های محمود قربانی ازیک طرف وازطرف دیگر شاهد وسائل وابزار دستفروشی اودردفتر کار شکیبا تهیه کننده ی بزرگ بوده درزمانی که اجازه ی ملاقات با شکیبا برای او فراهم می شده است . این داستان بلند صدو نود یک صفحه ای، داستانی سر راست ،معاصر، بی ادعا با ساخت آشنا ، زبان ساده وبدون کارکرد افقی وعمودی زبان ، روایت و با قراری که با خواننده می گذارد تا به آخر وفادار باقی میماند . کنش داستانی ،مخصوصا شرایط دستفروشان درمترو،رفافت ها ورقابت ها،همدلی ها وهم پوشانی ها ، واکنش مسئولان ونگهبابان مترو،ماموران شهرداری،ممنوعیت حضوراین گروه از اقشار آسیب پذیرجامعه درمترو،معلولان،کهنسالان وبه ویژه نوجوانان ... متن را بسوی نقد جامعه شناختی و بی کاری پنهان نیروی ِمولد و فاقدِ تخصص ... سوق میدهد .        

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 22:32 |

سه شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

گفتاری برای: کتاب : "کنارنیا مینا" : نوشته محمد حسینی : نشرثالث : سال 94

این متن درجلسه نقد چهارشنبه قرائت شد

پیشگفتار: دراین جامن قصد ندارم وارد حوزه ی نقد محتوائی ویا شگردهای فرمی بشوم . تنها به موضوع زبان دراین مجموعه داستانی به صورت کوتاه ، اجمالی ورود ومطرح می کنم به عنوان یک فرضیه و یا نظرگاه . ازدیدگاه نو استقبال میشود .

اگر زبان عبارت باشد ازتمامی تجربه ی تاریخی – هویتی یک ملت که ظاهرا این گونه است ، برای ارزش گذاری هرمتن هنری الزاما در چهارچوب این تعریف قابل بررسی وتحلیل است . از طرف دیگرهرمتن ، زبان ، لحن ِخاص و ویژه ی خودش را دارد . متن داستانی ، بنا برهمین تعریف ، نثری ست بازیگوشانه ، زنده وجسور، شوخ و چند معنائی وگاه با عدم توجه به سلطه ی نحو، مناسب با محتوا و تکنیک و قرار نویسنده با خواننده شکل می گیرد . زبان این مجموعه ی داستانی ، علاوه بر خصوصیات بالا ، متن در زبان روایت می شود نه با زبان . این گونه روایت ، درحقیقت به اصل اجراءدر زبان می اندیشد تا به اجراء با زبان . یعنی به شعر نزدیک می شود . برعکس اخوان ثالث که ازشعر به داستان کوتاه پهلو میزند . چیزی که برای من جالب است ، مجموعه داستان " نمی توانم به تو فکر نکنم سیما " و "کنارنیا مینا" ،هردواز چنین ویژه گی برخورداراند واین مهم ، میسر نشده مگر توجه ، مطالعه و تحقیق درمتون کهن پارسی و تسلط نویسنده بر این متون .به نظر میرسد تاکید مولف هم خودش یک نوع پیشنهاد است به ادبیادت داستانی امروز ایران . زبان ولحن این دو مجموعه به ظرفیت های زبانی پارسی ، پاسخی روشن میدهد که این زبان تا کجا پاسخگوی مفاهیم هنری و دغدغه های ادبی- زبانی ، اد بیات داستانی ما ست . زبانی که از زبان معیار ادبی- داستانی " منظور کل داستان های کوتاه از زنان جمالزاده تاکنون هست " ، فراتر میرود یا نه ؟ یعنی امکانات جدید زبانی برای اینگونه ژانر ادبی پیشنهاد میدهد واز این منظر این دو کتاب قابل توجه و مهم است .    

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 22:6 |

یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

راوی سلطه گروباقی قضایا

رابط وابزارانتقال تخیلِ ِنویسنده به خواننده ، راوی است . هدایت،عبور،انتقال وشیوه ی رسیدن متن به خواننده را راوی سامان ومدیریت میکند .آیا این راوی میتواند قابل اعتماد دانست یا خیر؟ آیا اساساُ ما راوی غیرموثق هم داریم ؟آری. گاه موثق است وگاه نیست.گاه حالت سومی هم حادث میشود،که ترکیبی ست ازآن دو . چون درگفتمان ما ، جهان ما ، پیرامون ما، تناقض ها، تضادها و تشکیک ها با پیچیده گی های فراوان،همراه وهمواره موجود است .ازاین موضوع گریزی نیست.ادبیات وهنرنیزازاین قاعده استثناء نیست .این راوی درپلان و طرح وپلات داستان، میتواند راوی فربه ، متعارف یا راوی لیبرال،اغراق گو، غالی ،دانای کل مطلق و یاغیرقابل اعتماد باشد . درپایان خوانش متن خواننده متوجه میشود که این راوی چگونه است؟ گاه نویسنده با راوی یکی میشود دیگرگاه تفاوت این دومشهود است . اما زمانی نویسنده آن چنان پشت سنگرراوی مخفی میشود که نفکیک آن دو،کاری به غایت سخت میشود.میگویند این یا آن راوی سلطه گراست . کدام سلطه ؟ مگر راوی واسطه ی میان متن و خواننده نیست ؟ واسطه میتواند سلطه گرباشد ؟ اگر جواب مثبت باشد ، پشت این واسطه چه کسی سنگرگرفته ؟ موتیف اصلی کیست ؟ این راوی دراستخدام کدام فرد است ؟ اگرنویسنده ای جهان درون و بیرون خود با پرهیز و خودداری نریزد روی کاغذ و سرکوب کند و یا منویات خود را با خواننده تسهیم نکند ودرمیان نگذارد ،آیا ریا نکرده است ؟ کاوش درضمیر وذهن شخصیت ها مثل حرکت بازی شطرنج است که ما بااحتمال وظرفیت بالا تنها قادریم پنج تا ده حرکت بازی خود وحریف راکنترل و پیش بینی کنیم. یعنی ذهن و هوش راوی فربه هم محدود است . راوی خاموش قصه ها و اتهام سلطه گری،عنوان با مسمائی ست ! آیا این قید،خود نویسنده را به سمت وسوی محافظه کاری سوق نمیدهد ؟ دریک اجتماع متکثر ونقدپذیر به تعداد آدمها ونوشته ها راوی وجود دارد . آیا با این عنوان به سوی یکسان سازی نرفته ایم ؟ متن مدرن و پسا مدرن باید ازتفاوت ها حمایت کند نه یکسان سازیها را نیکودارد ! با این نظر،تمام متونهای ادبی عالی با قوه ی قهریه ی زبان فربه،تکنیک وفرم ومحتوای قوی وزیبا شناختی،ما را به سرزمین خود خواسته میبرد، سلطه گراست ،مگرغیرازاین مدنظراست ؟ با توانائی حیرت آورمیتوان بیخ گلوی راوی – نویسنده راگرفت و گفت توی سلطه گر، با نوشتن این موضوع یا آن موضوع ، با قدرت قلم ات، خواننده را منکوب میکنی؟ این قیم بودن اگر نیست ، پی چیست ؟ اگر نوشتن آنیتی ست یا هیجان درجان یا فرهیخته ،ایجاد مانع چرا ؟ دنباله روی ازتمایلات خواننده ،مصلوب الاختیارشدن مولف اگرنیست ، پس چیست ؟ خواننده ی با فهم متعارف ،هوشمند، فرهیخته وآرمانی ، قطعا متن ، خیرو شری را تشخیص میدهد واگربا ذوق و میل و فهم او نباشد ، آن را رد میکند. راوی باید روایت کننده ی،روایت من ِمابه ازای من باشد نه سرکوب گرمن ِمابه ازاء . یعنی من ِدارای تشخص فردیت . هگل برای تعریف جامعه ی مدرن و پیشرفته میگوید تا فردیت در جامعه شکل نگرفته آن جامعه رشد نمیکند.تمام جوامعی که سالهاست پشت سد عصرروشنگری مانده اند ازعدم شکل گیری فردیت دررنج اند.اگرفردیت شکل گرفت وجنبه عمومی یافت،رشد وپیشرفت صنایع ،معادن ،تولید و فرهنگ ومدنیت ودمکراسی نیز خواهد آمد . تمام اختراعات واکتشافات ،فرضیه های علمی وعملی با تکیه برفردیت محقق گردیده . حاصل تلاش فردیت ، تبدیل به واقعیت های اجتماعی وفرهنگی به مردم سالاری وآزادیهای مدنی شد . حاصل تلاش فردیت منجر به کشف جاذبه ی زمین ،برق ،هواپیما.. شد .راوی را نیاید کامپیوتری کرد.اگربرای ادبیات وهنرکه منیع الهام آن تخیل است وذات بدویت آدمی، خط و خطوط تعریف کنیم وآن را،اسیربایدها ونبایدها قراردهیم،این فن شریف را ازعنصرخلاقه تهی کرده ایم .راوی کامپیوتری که برمبنای قوانین وتئوری ها ونظریه های ادبی پیروی و راویت کند تا مصون از خطا باشد ، به سمت تولید انبوه و ابتذال انبوه میرود . راوی باید همچون فرد نامصون ازخطا ، روایت خود را روایت کند تا موجودیت انسانی او حفظ شود نه اینکه براو قید زد که چه روایت کند و چگونه نکند. اگر متن ادبی وحی بشر بربشراست، خطا پذیری آن نیزاجتناب ناپذیراست. درجهان هنرهیچ واقعیتی متصور نیست .درنتیجه ،به جزء تخیل بشری، واقعیتی درهنروادبیات وجود ندارد.  پس برای چیزی که وجود ندارد قوانین تعریف نکنیم ! هنرمند درجهان هنر، درصف نمی ایستد بلکه صف را برهم می زند !     

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:40 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

نگاه دیگر

جمالو : " با دریا حرف می زد "

انسان نیازمند سخن گفتن است . ازآن زمان سال ها می گذرد و این نیازهر روز پیچیده ترمیشود . اما سخن گفتن با آسمان ، زمین ، دریا ، ازنوع دیگراست . هرکدام راز ورمز و زبان خاص خود را دارد . سخن می گوئیم  تا پاسخی در خورپیدا کنیم . گاهی با این گاهی با آن ، دیگر گاه با دریا . آسمان و دریا به زمین باز پس مان میدهد و زمین با سخاوت تمام درآغوش مان می گیرد . اما دریا دیگر است . این دیگر دراین سو به کام مان می کشد و در سوی دیگر باز پس مان می دهد . چشم براه ایم . چشم براه هستیم تا ناظر بازگشت گمشده هایمان باشیم تا به خشکی باز گردند . " با دریا حرف می زد " حکایت این گمگشتگی ست . "موسی" دنبال " برادر گمشده اش " عیسی" است . هرکسی دنبال "روز"به ای می گردد ؛ علت آن است که هر روز بدتر می بیند . دریا سر گشتگی آدمی را ارج می گذارد و در خشکی "علف دان " واقعیت عینی با مدد واقعیت هنری درهم می آمیزد و " موسی" ها و "عیسی" ها ... از دو جهان متفاوت ، جهان مرده گان و زنده گان ، گرد شعله ی آتش میان دو باریکه ی بی آب مانده ی دریا ،آنها را به هم میرساند . ماندگان با رفته گان درهم ، چون گرد بادی در رقص و ترانه ، حکایت رفته و مانده را یک جا فریاد می زنند ..." نوبی ها " سیاهان باز مانده از روزگار برده داری درساحل خلیج فارس اند که اربا بان انگلیسی ، هلندی .. ، آنان را پس از خروج به امان خدا دراین سرزمین رها کرده و رفته اند بی آنکه ... " با دریا حرف می زد " حکایت برادرانی است که از خانه و کاشانه جا مانده اند و برادر دیگری دنبال آنان از دریا ها می گذرد تا در قله کوه های نا پیدا، آنان را بیابد . بازیگر تئاتری که از صحنه دورمانده و شب های سرد در پارکی برای " گربه " ها برنامه اجرا می کند ... و گربه های گرفتار درمجتمع های آپارتمانی با ناله های شبانه دنبال " بو"ی مادر، در شوفاژخانه خود را زندانی می کنند و در نهایت " پیری " از راه می رسد . چه وحشت ناک است به جوانی نرسیده " پیر" می شویم ... مگر روزگاری " تک خال " نبوده ایم ؟ .."انتظار" ..."اتتظار" .. چه دردناک است  "انتظار" ... انتظار چی ؟   مرگ  ؟  یا زندگی ؟..." دستی به وداع"  ...حکایت غربت است وکشف نفت وآغاز پالایشگاه وصنعت نفت و تجمع کارگران فلات ِایران ِزمین زیر یک سقف  ...    غریبه در "جاده" دنبال چیست ؟ از "روستا " مانده واز" شهر" فراری ست در "جاده " دنبال آرامش یا هویت باختگی خود می گردد ؟ کدام  ؟ جمالو : " با دریا حرف می زد ". ...

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:5 |

شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

نقدادبی وتفکر انتقادی

نقد اگرهم سنگ و اندازه ی متن نیاشد،خواننده را پس میزند . فرایند و گردش کارنقدهمانند نوشتن داستان وشعر است. نقد حتما باید دارای طرح و پلات وهدف وانگیزه باشد . متنی که منتقدان را برای نقد ، تفسیر، بررسی و تبارشناسی برمیانگیزد،کیفیت آن،درخروجی آنان قابل مشاهده است .هدف از نقد چیست ؟ آیا امروز می توانیم به شیوه ی کلاسیک اکتفا کنیم و فقط برتکنیک وفرم تئوریهای ادبی و زبان ومحتوا تکیه وازعنصر تولید وسرمایه وخواننده غافل شد ؟ دردنیای امروزخواننده با کمبود وقت دست بگریبان است وترجیح میدهدکه به منتقد شش دانگ وحرفه ای اتکاء کند.قبلا گفته شد که نقد رادیکال دنیا را کوچک وصفرو یک وخیر و شری میبیند ، درنتیجه، ناخودآگاه نیل به ایدوئولوژی دارد . نقد ضمن ایجاد کاوش درلایه های پیدا و پنهان متن ، گشایش احتمالات ، زیباشناسی وآسیب شناسی ، باید برهستی متن بیفزاید . آیا تخیل درنقد جایگاهی دارد یا تخیل ، فقط ویژه ی مولف است ؟ این پرسش محل اختلاف وچالش است و قابل بحث واین سوالی ست جدی. آیا خواننده با خواندن متن امکان ورود به عرصه ی تخیل دارد ؟ سوال واضعی ست . اگرخواننده نتواند با خواندن متن تخیلش بارور شود ، ابتدا به ساکن کار نویسنده ناقص نیست ؟ پس اگرخواننده میتواند با خوانش متن به سمت تخیل وگشایش افق های نوسیرکند چرا منتقد نمیتواند با خوانش حرفه ای وبا تخیل به وسعت وهستی متن بیفزاید ؟ آیا هدف از نقدهمین هاست ؟ یا نقد بخشی ازفرایند تولید و پخش وفروش هم میشود ؟ وارد مناطق ممنوعه که نشده ایم ؟ شده ایم ؟ این گونه گفتمان درجهان حرفه ها آیا هنوز هم جایگاه وخریداری دارد ؟ شاید . البته در فقدان نویسنده ی حرفه ای شاید . نویسنده ی حرفه ای قطعا منتقد حرفه ای هم پدید میآورد . روشن است که منظور از نویسنده ی حرفه ای ، نویسنده ای است که صرفا از طریق تالیفاتش ، میتواند یک زندگی متوسط و رو به بالا را داشته باشد . این مهم درایران تاکنون اتفاق نیفتاده است . اما حلقه گم شده همین جاست . آیا منتقد قابل ِقبول ِجامعه ، می تواند به این مهم کمک کند ؟ سوالی سخت اما پاسخ آن خیلی روش است . چون درجامعه ای زندگی میکنیم که سنت نقد یا نداشته ایم و یاعمرآن به بسیارکوتاه ونهادینه نشده است. نقد ومنتقد از ترجمه جداست .الزاما ،هرمترجم یک منتقد نیست.چیزیکه دراینجا، ظاهراهرمترجم ، منتقد هم هست . کارنقد،دیگراست . نقد جنم خاص special stamp”"  ونگاه ویژه میخواهد. آموزش نقد، فرایندی طولانی و به عوامل متعددی وابسته است. برای انکه بی انصافی نکرده باشیم درمورد سینما شاید تا اندازه ای ،همزمان با ورود یا یکی دو دهه بعدتر این مهم اتفاق اقتاد و منجر به کارگردان ، فیلم بردار...حرفه ای واز جمله منتقدهم شد .همانطورکه منتقد درسینما می تواند اقشار وطیف های مختلف اجتماع ازهرسطح تحصیلات را، به سالن های تاریک هدایت کند ،متنقد ادبیات وشعر وسایرهنرها هم میتواند جامعه ی جوان ایرانی را که تقریبا 70% جمعیت ما را تشکیل میدهد به مراکزعرضه کتاب ونقد و بررسی دعوت کند به شرط آنکه به جای منتقدان تفننی ،مولفان ،نویسندگان و مترجمان ، منتقدان اصلی یعنی اهالی فلسفه وارد کار زار حرفه ای گفتمان تفکر اتنقادی و نقد ادبی شوند.

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 0:32 |

جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

نقدی کوتاه بررمان:"سایه ی عقاب روی پیاده رو "

نوشته: فاطمه قدرتی : انتشارات نگاه : سال 94

رمان"سایه ی عقاب روی پیاده رو"متنی ست که ، با زبان ، نه درزبان روایت و با فرم و تکنیک وشگرد ساده و آشنا شروع و تا به آخرباهمین روال وفادار باقی میماند.این متن به شیوه ی واقع گرا اما جسور با راوی فربه و موثق و قابل اعتماد ،ما را به هزارتوی آشنای پارک های شبانه ی بزه کاران و کارتون خوابان ، زندانیان قاتل ، جلسات وکلاء ، خانه های دانشجوئی ،مشکلات حرفه ی وکالت و مجتمع مسکونی خانواده های آنان و فضای معاصر قرار میدهد و با پیمان خود با خواننده تا به آخر پای میفشارد .حضور دختران و زنان درعرصه قضاوت و پذیرش دانشجو در رشته ی حقوق و سهمیه گاه بالاتر از پسران ( با انتساب دانشگاه ویژه دختران ) ، خود انگیزه ی مضاعف برای دختران فراهم می آورد تا برای اثبات این حق و حقوق تلاشی جانانه انجام دهند . از این زاویه نگاه نویسنده در پاسخ گوئی به این مهم قابل تحسین است .درحقیقت این رمان با ورود درمسیر روح زمان معاصرتلاش میکند وخواننده را تا به آخربه دنبال خود میکشد. وراوی نهایتا درستیز با موانع سنتی،درمورد این رشته،منجر به رویا روئی با پدربِازپرس خود وهمکاری با رقیب پدرمیشود ودراین راه بعد از صدمه های زیاد ، موفق میشود که بر پدر پیروز شود . اما در پایان بعد از پیروزی ، این راوی موثق وقابل اعتماد ،متوجه میشود که خود وخواننده فریب خورده است . به عبارت دیگرعلی رغم اثبات بی گناهی متهم به قتل مادر و شکست پدردرجلسه ی دادرسی ، راوی دردیدار آخر با متهمه که به دیدار او رفته تا خبر تبرئه را به اطلاعش برساند، با اعتراف مجدد او بر تخت بیمارستان متوجه میشود که فریب خورده است . حاصل این سرخورده گی ،تمام باورهای او را فرومی ریزد . این وجه ازکار، درحقیقت مقابل، رمان های مطرح دهه ی هشتاد تا آستانه نود است که اکثر راویان با روایت نا موثق در صدد فریب خواننده اند و باعنصرعافل گیری توان و فربی خود را را به رخ خواننده می کشانند . اما این راوی ویران وفریب خورده ، با صداقت این ویرانی را با خواننده تسهیم می کند ودرپایان علی رغم توانائی درکارمحوله ودرخواست استاد که پیروزی را ارج بگذار و کتمان اعتراف متهم کند ، میماند که با این فریب چگونه برخورد کند .راه استاد برود یا بسوی اعتراف متهم را برای اعاده ی دادرسی مجدد،پرونده را به جریان بیندازد . اگربسوی پدر برود که تمام دستاورد او به باد می رود . اگربا سکوت اعتراف متهم را نادیده بگیرد که با وجدان عدالت خواهی او درتضاد است و آینده شعلی اش بر پایه دروغ و کتمان حقیقت پی ریزی میشود . میماند در قلم رو تردید چه باید کرد ؟ خواننده نیز میماند با یک سوال بزرگ : آیا متن در پی اثبات حقانیت پدران ِبا تجربه است ؟ یا نه توانائی و پیروزی فرزندان بر پدران به کمک دانش روز واستفاده ی ابزاری ازآن برای حقانیت خود؟آیا ابزار ودانش پدران کارائی لازمه را ندارد؟ کدام ؟ مونا،راوی رمان درچنبره ی تعارض خود گرفتاراست.  آیا ازعصیان اولیه ی خود دفاع کند وچشم بر روی حقیقت وارزش ولای انسانی با توجه به چشم پوشی استادش دکتررهگذر، ببند وفقط به پیروزی بر پدربیاندیشد یا نه دراولین آزمون کاری و زندگی، تسلیم حقیقت و شرافت اخلاقی شود.کدام ؟ وقتی ازهمه فرارمیکند و میرود شمال به این مکالمه ی آخرش با دکتر سیروس رهگذر استادش توجه کنیم.

رهگذر: " فاصله ما تا پیروزی ...به اندازه ی یک تارمو...چیزهایی که براش جنگیدی "

رهگذر : " غیر از توکسی چرندیات (ستاره ) را ...نشنیده ..."

مونا : " حتی هم رزم وهم کار و هم فکر هم نیستیم "

مونا : " دارم رو یه پرونده جدید کارمی کنم .."

رهگذر : " چه زود ؟ می تونم بپرسم درباره ی چی ؟"

مونا: " پرورش بچه گرگ ها"

رهگذر : " لابد پیش پدرت .."

مونا :"اگر پدر خوبی باشد یک انتخاب غلط را می بخشد . نمی بخشد ؟" از متن صفحه 380 و381 رمان .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:48 |

دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

ترجمه وادبیات داستانی

اینکه ترجمه ی متون ادبی ، ازهر زبان و فرهنگی و تمدنی مفید است ،حرفی نیست و باز اینکه تبادل فرهنگی و همبستگی جهانی ملل از طریق نمایش فیلم ، اجرای تئاتر ، نمایشگاه نقاشی،کنسرت ِموسیقی وازجمله ترجمه ِشعر وداستان صورت میگیرد، برکسی پوشیده نیست ، اما اینکه گفته شود :" ادبیات داستانی ایران، مدیون ترجمه است !". حرف ساده ای نیست وبه شدت محل تردید ودست کم، ناشی از نا آگاهی گوینده ارزیابی میشود . اگر باور داشته باشیم که هر حادثه ی ادبی ،هنری، درزبان خاص خودش ، اتفاق میافتد وهنردرمفهوم زبان شده ، تجلی می یابد ، مدیون بودن هنر به ویژه ادبیات داستانی و شعر به ، ترجمه ، دیگر محلی برای اظهاراینگونه افاضات باقی نمیگذارد . باید، باورمند وآگاه باشیم که نهضت ترجمه علی رغم نکات مثبت، بار منفی نیزدارد .مخصوصا تئوریهای ادبی وجوی که دربلبشو داستانها و رمانهای ِموجی،درفضای ادبی به راه میافتد وچنان که افتاد وعین شهابی خاموش شد. اهل فن آگاهند که دربادی امر،اکثرمترجمین محترم ما،از زبان مبدا oldcourse را، نخوانده اند بلکه newcourse هستند ".متون متکی به زبان وتکنیک وفرم و اسطوره ها وفرهنگ هلنی و باورهای سه گانه ی مسیحی ، درترجمه، 50% ازمفهوم ومقصود مولف را ازدست میدهند.  ازطرف دیگر نویسندگان ومولفان شعر وادبیات داستانی در ایران خود اولین مترجمان متون نمایشی و ادبیات داستانی ازغرب و روسیه بوده اند .ازآخوندزاده ، محمد علی جمال زاده ،هدایت ، محمد قاضی ،دشتی ، یونسی، به آذین ،شاملو ، سپانلو ،براهنی ، آل احمد ،دانشور ،آتشی تا بهمن شعله ور..ترجمه های خوب و مانده گاری به یادگار مانده است . مگر مترجمی میتواندروح زمان رادراشعار ومتون،حافظ ،سهروری،سعدی، رویائی ،شاملو وعطار... منتقل کند ؟ خیام وادوارد فتیزجرالد یک استثناء بود .همانطورکه ادبیات معاصروکلاسیک ما برای ترجمه برای آنان سخت است با متون آنان نیزما مشکل داریم .از طرف دیگر کج فهمی ها وموج سازی های فصلی نیز اثرات منفی خود را برما خواهد گذاشت . ترجمه های دهه ی شست تا هشتاد گواه این قلم است . زمانی که ادبیات داستانی ما میرفت که گام های تازه اش را بسوی تعالی بردارد ، با سیال ذهن و بازی های زبانی بی خاصیت و ادبیات جادوئی بد فهم شده وتئوریهائی که درمقصد، نقد ورد شده بود ،عنصرلذت قصه وداستان درمتون غایب شد وبه بی راهه رفت وازحرکت بازماند . تا آبها از آسیاب این موج ها خوابید و زمان به بطالت گذشت . ادبیات داستانی ما اگر دینی برشانه دارد مدیون آثار بیهقی ، گلستان سعدی ،عطار نیشابوری، ابن سینا ،محمد عوفی،فردوسی ...از کلاسیک ها و متاخیرین نیز آخوندزاده ، جمال زاده ،محمد حجازی ،علی دشتی ،دهخدا ،جواد فاضل، مستعان ،هدایت ،علوی، چوبک ...است . سخن آخرآنکه دوستی نویسنده میگفت ، وقتی رمانی با ترجمه ی خوب هم که میخوانم باید یک هفته صرف خواندن گلستان ، تذکرهُ الاولیاء ، جامع الحکایات،،بیهقی و..همسایه ها ،آینه های دردار، جای خالی سلوچ ، سمفونی مردگان ، نیمه غایب ... کنم تا به حالت عادی بازگردم .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:10 |

دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

واقعیت عینی– واقعیت هنری

وظیفه ی هنرمند چیست ؟ آیا وظیفه ای برای او متصوراست ؟ اگرهست ، چگونه ؟ این وظیفه چه کسی یا کسانی بر دوش او گذاشته اند ؟ مباحثاتی از این دست که عمرآن به تاریخ هنر و دوران هنر باستان  بازمیگردد وهنوز هم ادامه دارد . برای آنکه وارد کلیات نشویم تعریفی ساده وهمگان پسند داشته باشیم ، ناچاریم از یک اصل بی چون چرا که تشکیک آن همه چیزهنر را، ازجمله موجودیت آن را، زیر سوال میبرد،استفاده کنیم . وآن اصل مورد پذیرش همه ی نخبگان، فرهیخته گان، دانشگاهیان، کارگران، کشاورزان تااقشار مختلف جوامع بشری رادربرمیگیرد،است .آن اصل چیست؟ آن لعبت طنازوگریزپا، شوخ ِطبع و شیدا،دیریاب ِگاه حاضر وگاه غایب،عنصرتخیل است.تخیل بالاترین ووالاترین ابزارهنرمند است . وظیفه ی هنرمند ، تبدیل واقعیت عینی با مدد تخیل ، به یک واقعیت هنری است که درعین شباهت های ظاهری و محسوس ،هیج قرابتی با واقعیت که ندارد ، هیچ ، درحقیقت ،درصدد نفی جهان واقعی هم است . زیرا نشان دادن واقعیت موجود نه تنها برای خواننده و بینده لطفی ندارد بلکه خود او، با گوشت وپوست وخون ، مبتلا ی آن است . تکرار آن توسط هنرمند به سمت عادی سازی وکسالت وگاه ابتذال سوق داده میشود . اما اگر واقعیت به سمت فراواقعی و عنصر هنری میل کند خواننده به آن سوئی می نگرد که هنراورا ،هدایت و راوی درصدد بازسازی و آفرینش آن سوی واقعیت است و خواننده میاندیشد که ورای واقعیت موجود و تکرار روزمره آن ، جهان دیگری و جهان های دیگری هم وجود دارد که توسط تخیل شکل هنری به خود میگیرد . این تخیل با زبان هنری، با نماد ها و نشانه ها ، فرم ها و شگرد ها ، صورت ها و آرایه ها ی کلامی و زبانی ، تصویری ، سمعی و بصری و تجسمی ... تا فتح جان و جهان پیش می رود . این تخیل اگر از معیار متعارف و آشنا عبور کند درهستی شناسی خود،به تولید اندیشه وسبک می انجامد که غایت هنراست . هنرمند در جستجوی فرم وسبک تازه ، درحقیقت درجستجوی خویش است و کشف تازه ازخویشتن ِخویش . فرم دیگرمظروف ِمحتوا نیست بلکه ظرف و مظروف یکی است . هرمتن ، باید امکانات جدیدی پیشنهاد و خواننده را درگیر و شریک متن کند . شگردها و امکانات در اجرای تخیل ، به سبک و معیار جدید تبدیل میشود . ساخت آشنا ، یعنی ایستادن درمعیار . یعنی درجا و توقف . یعنی عدم اجرای سبک نوین . سبک ها ، غالبا ، ساختار شکن و امکانات جدید تولید می کنند . چیزی که آفت هنر به ویژه ادبیات داستانی است درغلتیدن به ورطه ی تکرار ، ساخت آشنا والزاما فقدان تخیل است . هرچه دامنه ی تخیل وسیع تر، فربه تر، افق دارتر باشد توان شکستن فرم و ساخت آشنا بیشترمیشود . تخیل قوی و بنیان کن و ویران ساز، قطعا و الزاما ، زبان وفرم و شگرد ولحن جدید وخاص خودرا لاجرم برمتن ، ساخت و اجرا ، تحمیل وتکمیل میکند و کار مانا میشود .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:38 |

پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

 گاه وبیگاهِ با حافظ " یک"

حافظ درشعر به فضای مبهم ورود میکند . اما این فضای مبهم را کشف و ابهام زدائی می نمائید تا به روشنائی های گوناگون و نه یک روشنائی، برسد . همین تکثر روشنائی ممکن است خود بر ابهام وایهام آن فضای مبهم بیافزائید. با نفوذ وپرتو نور،از نماد ها ونشانه ها وزوایای مختلف ،چندین بی نهایت تصویر از آن ابهام ،درذهن خواننده منعکس میشود . این انعکاس مثل انداختن کلوخ در آب راکد می ماند که با دایره های زیاد تولید موج میکند .  استمراراین فضا درذهن ، برای روزها وهفته وماهها وشاید سالها باخواننده وشنوده خواهد ماند ودرونی میشودومعنا درپرتو درخشش و هارمونی ِواژه گان ، تولید لذت میکند .این گونه استمراردرشعر، نثروهرآفرینش هنری دیگر،هنر ناب یا پیور نامیده میشود . به زبان دیگر شعرهای حافظ ما را از تخیل به فرا تخیل و از کاوش به ژرفا شعری صعود میدهد . این صعود قطعا دارای قله وارتفاع ِاندیشه است .

مهر توعکسی بر ما نیفکن                     آیینه رویا آه از دلت آه

1- محبت تودردل تاریک ما بازتابی نداشته . ای مثال روح آینه که آه تو فقط با خود آه میشود مقایسه کرد !

2-  آهی که از دلت بر می خیزد ،تکرار بی نهایت آه است درآینه ی روح تو !

3-  سوزی که از دلت بر خواهد خاست ، می سوزاند همان آه دلت را ، والا ما نمی توانیم ابعاد آه تورا درک کنیم !

4-  ...

5-  ...

اساساّ این بیت ِدرعین کمال شعری ، معنا بردارهست ؟

آیا گفته های بالا می تواند بیان کننده ی معنای بیت حافظ باشد ؟

آیا معنای این بیت با خود بیت نیست ؟

  راقم این نوشته ، با هر چه که شما فکر کنید موافق است حتی اگر به تعداد خواننده گان باشد!

   اما یادمان باشد که *:" عصاره اندیشه های ابن سینا ، فردوسی و سهروردی در اشعار حافظ قابل مشاهده است ".

درحقیقت این پشتوانه فرهنگی ِسترک و گرانسنگ ، با حس زیبا شناسی و کمال جوئی به حافظ  فرصت طلائی برای خلق آثار مانده گارش را داده است .

  * از: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 22:13 |

سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

*اگرناخدا...

الهه ی سپید

گهگاه می نشیند

برعواطف کودکی ام

تا بیاد بیاورد دوران پیری ام را .

مادربزرگ

عصمت زمین بود اگر

 که خمیازه می کشید لب ایوان

تا دندان مصنوعی اش بالا و پایین شود

دردهان کوچک و چروکیده اش .

گردو دانه ای چند است  ؟

اومی پرسید!

اگربشود فروخت سرچهار راه ،

  فالی نیم دینار مغربی

 به روزگار ِ"محمود"

که انگشت درجهان می کرد ،

 و دنبال"ِ گالیله ِ" می گشت !

درسوله ای

 نمک می فروخت

  ِپیری در" بیهق "

که کاتبان بسیاری مرید داشت .

تاریخ را فاتحان نمی نویسند همیشه

 او می گفت !

اگرتاریخ ِنگار

الهه ی سپید

بنشیند گهگاه بر شانه اش .

 روایت "حسنک " کند یا "افشین و بودلف" ،

"قاضی بست " باشد " یا بزم "مسعود ِ و ِمحمود "

دلخواه باشد یا بی اختیار؟

 درطبق ِطغراء ی ِخشک پیر"بیهق " .

 

*سعدی :  خدا کشتی آنجا که خواهد برد

                اگر ناخدا جامه بر تن  دّرّد

 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:40 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

 گفتمانِ ِتفکرانتقادی ونقد ادبی

دراخباربعضی ازفلاسفه ی متقدم ومتاخر برای تاویل ، تفسیر، نقد و بررسی شارحان متون دینی آمده اگر چه متون مقدس همه الهی ست اما فهم ما از این متون همه بشری است . با وام گیری از این اندیشه می توان گفت فهم ِمنتقد ، از متون ِادبی هم با اتکا به همین اصل و مطلب ، فهمی ست انسانی ، نسبی ، دارای درصدی خطا ،انحراف وچندین وچند عوامل دیگر. دکتربراهنی درمورد آثار نیچه جمله ای دارد به این مضمون :" تمام آثار نیچه علی رغم خاستگاه نیهلیستی آن ، سراسر هنری است ". دراین جمله حقیقتی نهفته است و آن این است که نیچه با هنر نه تنها درارتباط بلکه مدیون  و وام دارآن هم بوده است . چه این جمله ازیافته های خود براهنی باشد یا جائی خوانده باشد ، همین جمله هم خاستگاه فلسفی دارد . تمام فلاسفه هلنی از قبیل ارسطو ،افلاطون ...تا هوراس ، ازفارابی ، ابن سینا ... تا سهروردی و خواجه نصیر...تا هگل و مارکس ونیچه وهایدگر...همه با هنر و نقد آثاری هنری موضع داشتند و دارند . در این مقال دنبال اثبات این حقیقت هستم که بگویم ، اهالی فلسفه میتوانند بهترین منتقدان آثار هنری به شمار آیند . تسلط منتقدین با پایگاه حوزه فلسفه،به دلیل اشراف بر متون پیچیده ی فلسفی،علوم عقلی و نظری،توضیع و تفسیرجهان وهستی ، متافیزیک ، دیالتیک ، سوژه وابژه ،تاریخ وتمدن ، بنیاد انواع ومنشاء پدیده ها و.. به سادگی میتوانند جایگاه هر اثرهنری را کشف ،مشخص وسمت وسوی آن را تبیین کنند . اساسا گفته اند که فلسفه وهنر، دوعنصر تفکیک نا شدنی است که هر یک دیگری را تکمیل می کند . برکسی پوشیده نیست که اکثرفلاسفه ی متاخر درغرب منتقدین آثارهنری هستند . این مطلب یکی از حلقه های مفقود شده اهالی فلسفه درایران است . شاید اولین پله برای تفکرانتقادی مستقل همین ورود به حوزه نقد ادبی برای این گونه فلاسفه است. وقتی شارح این یا آن فیلسوف غربی درایران جرات اظهار نظرمستقل و نقد همان فیلسوف را ندارد ، ناتوانی این شارح درکم بهاء دادن به نقد متون کشور خود ، قطعا اتکا به نفس اورا کاهش و تا حد یک مترجم و دست بالا شارح دست بسته باقی خواهد ماند که درحقیقت با تفکر انتقادی در تعارض است . نقد متون ادبی به فیلسوف فرصت آزمون و خطا در یافته های فلسفی را تقویت و اجازه اندیشه ی مستقل را به او می دهد . اگرنقد و پرسش گری اولین ومهم ترین بخش علوم انسانی ازجمله فلسفه را تشکیل میدهد که ظاهرا این گونه است پس چه هراسی از متون ادبی است که از نقد این متون واهمه وجود دارد . آیا ژیژاک در نقد آثار بکت دنبال چیست ؟ مارکس در آثار بالزاک چه چیزی را جستجومی کند ؟ اگر بگوئیم که نویسندگان ما درحد بالزاک و بکت یا اوژن یونسکو نیستند به سادگی هم خواهند شنید که فلاسفه ی ما هم در حد مارکس و هگل و دریدا و ژیژاک نیستند که هردو گفتمان دورازادب  و سراسر اشتباه است . چرا ؟ مگر نگفته ایم فلسفه وهنر از هم قابل تمایز نیستند ؟ اگردراین دو مقوله با توجه به داشته های خود، تن به گفتمان ندهیم قافیه را باخته ایم . با این بضاعت اندک و با پشتوانه تاریخی و کلاسیک خود و ادبیات صد سال اخیر ورشد کمی و کیفی دوسه دهه پیش رو، درهر دو زمینه ، هم ادبی وهم فلسفی، میتوان تفکر انتقادی دربستر یک گفتمان سالم پیش برد . ممکن است نتایج آن فوری ظاهر نشود اما دردراز مدت قطعا همه سود خواهندکرد . 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 1:5 |

جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۰۵

ازمیان خوابهاویادها

کسی درباد رد اینجا را گرفته بود و آمده بود تا حوالی خانه و پارک ، انگار . آن روز ، جمعه نبود . بود ؟ شاید . نمی دانم . شاید هم یک روز تعطیل ِبعد از، جمعه بود، به مناسبتی گویا ، یادم نمیآید . ما خانه بودیم . یعنی من وماهرخ .اما مانی نبود آن روز . شاید دائی اش آمده بود او را برده بود خانه ی پدرومادرمِاهرخ . شاید هم ما خواب بودیم و دائی مانی آمده بود و با او رفته  پارک . آخر دائی مانی ، کلید خانه را داشت . شب سرشام ، ماهرخ چیزی دراین مورد نگفته بود. نزدیک های صبح ، آن روز تعطیل ،که معمولا دیراز خواب بیدار میشوم ، رفتم اتاق مانی،نبود . گشتی توی هال و آشپزخانه زدم و برگشتم اتاق خواب . فکرکردم شاید خزیده زیر پتوی ماهرخ . نبودند . خوابیدم ، تا لنگ ظهر . نهار و صبحانه را با هم خوردم . صدای مانی ازاتاقش میآمد که با اتاری اش گیم بازی میکرد . دائی مانی نبود . بعد از نهار رفتم انباری دنبال چیزی یا وسیله ای. بعد رفتم پشت بام به سرکشی کولرآبی ، که هوا کم کم رو به گرمی میرفت و لازم بود که دستی به کولرکشیده شود . نیم ساعتی با کولر وررفتم . آخر کار سیم ها را عوضی جا زدم . خسته ، رها کردم وآمدم پایین .مانی نبود اما ماهرخ توی آشپزخانه نشسته بود وزل زده بود به ظرفهای نشسته یِ توی سینگِ ظرفشوئی ، با دستانی که مثل همیشه زیرچانه اش مشت کرده بود . شال وکلاه کردم که بروم پارک دیدن رفقا . احساس کردم آن کسی که درباد رد بوی اینجا را گرفته ،حالا باید توی پارک نشسته و منتظر تک تک ما باشد. احساس بدی داشتم . ازماهرخ خداحافظی نکردم. یعنی دلم نیامد،سکوتش را به هم بزنم . رفتم .ازمیان قطعه ها و ردیف ها ، نهال ها و گلدان های گاه سبز و گاه نیمه خشک عبورکردم تا برسم به سکوت ابدی رفقا . رفقا، زیرآلاچیق اول ودوم نشسته بودند ودرسکوت مشغول بازی شطرنج بودند و به کندی دستی از زانو ، یا بازی با سبیل و یا چانه ، جدا میشد تا مهره ای جا به جا کند . چشم ها همه به صفحه ی سیاه وسفید شطرنج بود ودستهائی که هیچ حرکتی نداشت . تا آنجا بودم حرکتی را ندیدم . نشستم به ورق زدن روزنامه ای که از روز قبل ، معمولا از دکه ی گوشه ی پارک می خریدند وهمان جا روی نیمکت هامیاند ودست به دست میشد . دستم به روز نامه بود چشمم به چپ وراست می چرخید ، تا آمدنش را ببینم کسی که درباد رد بوی ما را حس کرده یود و نمی دانم آمده بود و رفته بود و می خواست بیاید ونیامده بود . یکی از رفقا آمد نشست پهلویم ، دستش رفت روی دستم و آن را فشرد . از نک پا تا سرش تکان میخورد اما درنی نی چشمانش نمی نشسته بود که نمی دانم اشک بود یا آب مروارید ِقبل ازعمل . هرچه بود،همانجا لای پلک ها جا خوش کرده بود و مانده بود تا زمانی که بود . رفیقی دیگرآمد . چهار بلیط کنسرتی مجانی به رفیق پهلو دستی ام داد وبعددستش دراز کرد تا سه بلیط هم به من بدهد . بعد انگار پشیمان شده باشد ، دو تا را برداشت و یکی به سمت من گرفت ، سر را به حالت منفی تکان دادم که رفیق پهلو دستی ام آن را از او گرفت و تپاند توی جیب پیراهنم . کسی از رفقا ، سیگاری داد دستم ، پس زدم . گلو درد داشتم . به امید گردشی دور آبنما ی بزرگ پارک ، بلند شدم تا شاید مانی وماهرخ را ببینم . یا سراغی از آنها گرفته باشم . چیزی که معمولا ، اکثر روزهائی که مانی هنوز دانشگاه نرفته بود ، اتفاق می افتاد . رفیقی که سیگار برایم روشن کرده بود ، دست روی شانه ام گذاشت و پا به پایم آمد . دورآبنما ، روی نیمکت ها ، دو به دو یا بیشتر ، زن ومرد و جوان وکودک ، ایستاده و یا نشسته بودند . چشم گیراندم ، ماهرخ ومانی نبودند . فکرکردم شاید رفته باشند توی دکه ی گوشه ی پارک برای خرید سی دی و فیلم های جدید .هرچند بعد از دانشگاه رفتن مانی ،کمتر با من وماهرخ پارک می آمد . از حوض فاصله گرفتم و درحالی که دست دوستم روی شانه هایم بود ، رفتیم به غرفه های سنتی ای که به مناسبتی ، شاید تعطیلی همین روز و یا فصل پائیز برپا شده بود و جمعیت زیادی دورغرفه ها پرسه می زدند و خرید میکردند. جماعتی هم ، دور دست فروشان دوره گرد جمع شده واجناس چینی را سبک سنگین میکردند . غرفه دارها ، با لباسهای محلی و انواع محصولاتِ منطقه ای خودشان ، عرضه و جماعت هم ایستاده بودند توی صف و میخریدند . از دور، توی شلوغی یک آن ، کنارغرفه ی نان برنجی ، ماهرخ و مانی را کیف به دست دیدم . دست دوستم را از شانه جداکردم تا بروم به سمت غرفه ی استان کرمانشاه . بایدغرفه های سه استان بلوجستان ، آذربایجان و کردستان را رد میکردیم تا به غرفه ی استان کرمانشاه می رسیدیم . فشار جمعیت و باریکه راهی که به غرفه ها میرسید،خیلی مشکل وعبورازآن باریکه ، بدون تنه وهل ممکن نبود . تا برسیم ، ماهرخ ومانی خریدشان کرده از صف رفته بودند بیرون وغیبشان زده بود . با دوستم قدم زنان چندی درآن حوالی پرسه زدیم .ازغرفه ی استان فارس ، دوستم دوبسته مسقطی لاری خرید و یکی هم به من داد که میدانستم مانی دوست دارد . درغرفه های سه استان ِساحلی ِخلیج فارس، ماهی و میگو،داشتند.اماآنقدرشلوغ بود که تنوانستیم ماهیها وخرچنگها را تماشا کنیم . برگشتیم آلاچیق . رفقا همچنان درسکوت ، چشم دوخته بودند به صفحه ی شطرنج ابدی و حرکات مهره ها را دراحتمالات ذهنشان جا بجا و حرکت بعدی حریف را حدس میزدند .اما دستی به سوی مهره ای دراز نمیشد . کمی آنسوتر ،رفقا سگی ظاهرا بی صاحب را دوره کرده که قلاده ای زیبا درگردن و حلقه ای فلزی درپای چپش ،خود نمائی میکرد .سگ با جست و خیز زیبا و نرمش عالی،جمعی از رفقا را دور خودش گرد آورده بود . زنی مسن و لاغر و شیک پوش بیرون از آلاچیق می نالید و با صدای لرزانی تکرار می کرد: " داجی . داجی . کجائی ؟". حلقه ی رفقا اندکی باز شد و سگ خیز برداشت طرف زن مسن و مضطرب ، خودش را به پاهای او می مالید و شرم سار به بالا نگاه میکرد . زن مسن حلقه تسمه چرمی ِخوشِ ِبافتی که توی دستش بود به حلقه ی قلاده انداخت و با اخمی ملایم ، درسکوت ، از ما فاصله گرفت و زیر لب غرولندی با سگ داشت که نامفهوم بود . به قصد خانه و رسیدن به نان برنجی ای که ماهرخ ومانی خریده بودن از پارک با دوستم قدم زنان آمدیم بیرون . از دکه ی سرکوچه ی خودمان چند بسته سیگار خریدم وبعد از جدائی از دوستم رفتم توی کوچه .کلید به درانداختم تازه یادم آمد که حساب دفتری بقالی نادری را تسویه نکرده ام . برگشتم فروشگاه نادری .

:"سلام آقا نادری " .

: " سلام آقای زند کم پیدائی ؟"

:" مشغولم . دو روز از سرماه گذشته حساب ما چقدر میشه ؟

:  باز یادت رفته ؟ دیگه خانم  خرید نقدی می کنه !"

: مطمئن هستی؟"

:" آره آقای زند ."

آمدم بیرون . تا درفِروشگاه آمد بدرقه ام ، انگار دستی هم بر شانه ام کشید . به خانه بازگشتم و کلید را درقفل گرداندم . نامه ها و پاکت های زیادی کف حیاط پخش و پلا بود . ایستادم به جمع کردن آنها . سر بلند کردم ، یک آن ، ماهرخ از پشت پنجره ی آشپزخانه ی ِمشرف بر حیاط دیدم که آمد و رفت . انگارمثل همیشه می خواست مطمئن شود که بازگشته ام . چراغ اتاق مانی هم روشن بود . از زمانی که دانشگاه میرفت ، دیگر مهتابی اتاق اش خاموش نمیکرد . ماهرخ هم ، مایل نبود ، مهتابی را خاموش کند . عقیده داشت که ، اگرلازم باشد خودش آن را خاموش میکند . شاید یک جورائی پذیرش استقلال او وعدم مداخله ی ِما درکارهای جوانمان مثلا . نامه ها و مجله ها را روی سکوی ورودی هال گذاشتم و روی پله های سیمانی سکو نشستم . روزهای آخر پائیز بود انگار ، اما برگ درخت چنار توی حیاط ریخته بود کف حوض خالی به صورتی که رنگ آبی حوض قابل تشخیص نبود . یک دانه سیب سالم روی درخت نبود. رنگ برزنت چادرماشین هم از بس برگ زدِ چنارخشک ،روی آن نشسته بود مثل حوض مشخص نبود . احساس خوبی نداشتم . نامه ها و مجله را برداشتم وآمدم توی هال . چشمم افتاد به عکس قاب شدهِ ی بزرگ ِسیاه و سفید خودم روی دیوارهال و نگاه امیدوار به همه چیز،با کت وشلواروکراوات سرمه ای که آن زمان مد روز بود و مخصوص گروهی خاص، که ماهرخ برای همیشه آن را جائی پنهان کرده بود . سایه ی ماهرخ را دیدم که دور و بر ماشین رختشوئی میرود و میآید و گم میشود . توی هال نشستم به بازکردن نامه ها و مجله ها ی جواجور، کامپیوتری ،مد لباس ، تبلیغ موبایل ، اینترنت ومودم مجانی ،تجهیزات و وسایل برقی و چند تائی هم ،مربوط به دانشگاه مانی بود که بی حوصله بازش نکردم . رفتم به اتاق خواب ، روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم . صدای درآمد ، نیم خیزشدم واز پنجره ، مانی را دیدم که با دوستانش توی درگاهی درِ ِماشینِ ِرو، ایستاده به صحبت . برگشتم به هال و رفتم به آشپزخانه ،درِِحِیاط خلوت، باز بود . روی طناب ، لباسهای شسته درباد پائیزی می رقصیدند . از پنجره ی آشپزخانه حیاط را نگاه کردم . مانی نبود . ماهرخ هم نیود . چشمم می سوخت . خسته بودم . رفتم اتاق خواب . صدائی آمد . نیم خیزشدم . از حیاط بود . مانی و ماهرخ میآمدند ومیرفتند توی حیاط  . رفتم توی رخت خواب و پتو را کشیدم روی سرم . تاریک شد . چشم ها را بستم ، تاریک ترشد . 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 14:0 |

پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

 

داستان هایی از : گنجینه ی خردِ چین : مترجم مریم مفتاحی : انتشارت معین

 کوتاه وگویا:مریم مفتاحی مترجم ِپرکاروکوشا،دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی ست: زبان وادبیات انگلیس تا مقطع فوق لیسانس.ازکارنامه او :پیامبر- دخترآسیابان– کوه ها طنین انداختند– مداربسته،آخرین پرنده، زمین را شخم بزن...ودرحال ترجمه سهره طلایی

برکسی پوشیده نیست که ملتهای صاحب تمدن باستان ازقبیل ایران ، یونان، رم، چین ،مصر، شبه قاره ی هند ،درزمینه هنرهای نقاشی،معماری،موسیقی وشعر وادبیات دارای نکاتی مشابه و اشتراکات بسیاری هستند . دراین مقوله مباحثات و تحقیقات زیادی توسط محافل دانشگاهی واکادمیک صورت پذیرفته که به دلیل اجتناب از اطاله کلام از بیان آن خود داری میشود .اما کافی ست که با مراجعه به کتاب ارزشمند "ضد خاطرات" آندره مالرو، جهت آشنائی مختصراز تاریخچه هنردرمیان اقوام وملل صاحب تمدن،باعبوراز دامنه های آن ،به قله ها رسید. اما متاسفانه دردکترین عصر روشنگری وظهورمدرنیته،علیرغم دستآورد شگرف وغرورآفرین این عصر،مدرنیته دربرخورد با سنت وهرآنچه که رنگ وبوی سنت داشت به شیوه ی رادیکال و حذفی برخورد کرد به صورتیکه اگر نکته درخشانی هم درسنت بود،که قطعاهست،طرد و رد نمود . یکی ازاهداف ودستآورد پسا- مدرن،درحقیقت آشتی واحیاء سنت مترقی درمتون کهن وجذب عناصر زیباشناسی درعرصه معماری، نقاشی ،ادبی وهنری وتلفیق آن با هنر مدرنیته است . به زبان دیگر مدرنیته در برخورد با سنت وتمدن قدیم برخورد حذفی و راه افراط را پیمود.سرستونهای شعرونثرمدرن پارسی که میراث قائم مقام فراهانی،جمالزاده ،نیما،دهخدا وهدایت...است برشانه های سترگ سنت ادبی ما ازقبیل شاهنامه ،دیوان کبیر،گلستان وبوستان،تاریخ بیهقی...ایستاده است وتفکیک این دو مقوله امری محال است . ادبیات و شعر وهنرمدرن ایرانی ریشه درمتون کهن ما دارد اگرچه تکنیک ویا فرمی ازدیگر تمدن ها ویا یافته های مدرن دیگرملل اخذ نموده باشند . همانطورکه دیگرملل به قول خودشان ایران را پایتخت شعر جهان مینامند .اکثرکارهادرخشان هدایت،نیما،ابراهیم گلستان،گلشیری،سپهری،دولت آبادی،شاملو،فروغ، باباچاهی،سپانلو ..ریشه درسنت وگنجینه ی بی پایان کهن پارسی دارد. این مهم نیز دردیگر ملل از جمله در تمدن بزرگ چین هم اتفاق افتاده است و تمام سعی نویسندگان مدرن چینی احیاء سنت هنری وادبی کهن وتلفیق آن با مدرنتیه است . هر چند سیاست گذاران انقلاب فرهنگی سعی درزدودن آن کنند اما نویسندگان پویا وغیر وابسته در خلاء وبدون پشتوانه ی فرهنگ کهن نمی توانند به آفرینش خلاق دست یابند . کتاب داستان هایی از" گنجینه ی خردِ چین " توسط چینگ هواتا نگ گردآوری شده است که درحقیقت "حاصل سال ها مطالعه در ادبیات کلاسیک چین و بررسی کل تاریخ وسیع چین است". این کتاب به درستی احیای ادب کهن و نگاه نو به داستان ها،حکایات ،قصه ها ،فکلور،خرد جمعی ،افکارآرمان خواهی و روح عدالت جمعی ازملل تشکیل دهنده ی فرهنگ وتمدن چین بزرگ است که گاهی برای ایرانیان یادآور خرد و روح سلحشوری درشاهنامه وعقل سلیم در"گلستان" سعدی و بعضی کارهای " جامع الحکایات "محمد عوفی است . این کتاب سترک مثل گلستان سعدی گل چینی ازافکار درخشان شرق مصلحت اندیش با سمت وسوی ماکیاولی درجهان ممکن هاست . روح آرمان خواهی شرقی با استبداد دیر پای آسیائی ،درمقابل هم صف آرائی میکنند ونقش پررنگ خرد میان آن دو، به داوری می نشیند .کتاب سرشاراز لحظه های درخشان درعرصه های مختلف انسانی درستیز با خود وغیر وطبیعت است که با هم درآمیخته وگاه با ظرافت تمام از" بد مطلق" و" خوب مطلق" می پرهیزد اما با حفظ تعادل بدون افراط درسمت وسوی عدالت گام میزند . میزان این عدالت ، انصاف و خرد است . یعنی همان چیزی که در" شاهنامه" ی فردوسی است و"گلستان" سعدی .شناخت جامعه ،فرهنگ، تمدن کشور پهناورچین برای هردانش پژوه نه تنها لازم است بلکه ضروری ست . این کتاب نه چین سیاسی است و نه چین اقتصادی بلکه چین فرهنگی است. فضای ِتاریخی ِاجتماعی این متن درزمینه سنن وآداب وفکلور،باورهای عرفی،جامعه شناختی،تاریخی وسیاسی،اجتماعی،رواشناسی،پدیدارشناسی،انساندوستی،آرمانگرائی متعالی ،خرد ، اعتدال  ،عقل معاش،جوانمردی وانصاف،حمایت ازقشرفرود دست وباورهای مذهبی وآموزه های کنفوسیوس ، به فرهنگ ایرانی – هندی نزدیک است. مطالعه این مجموعه مخصوصا برای اهالی ادبیات داستانی توصیه میشود .

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 0:17 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 21:48 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

نماد ومعنای متن

نمادها ونشانه ها تنها کد گذارفهم متون نیستند بلکه فراترازآن،خود متون هستند .آیا نماد وسیله ای برای ساختن یا یافتن معناست یا فراترازآن؟ کدام معنا ؟ معنای اولیه یا ثانویه ؟ معنای ظاهر یا معنای پنهان متن ؟ اگرهرمتن ارزشمند وپویا ،دارای لایه های پیدا وپنهان باشد ،که ترجیاُ این گونه است ،آیا نمادها برای معنای پنهان متن هم کارساز است ؟ چگونه؟ سوال بعد . آیا متن دارای یک نماد است یا نمادهای متعدد؟ کدام نماد اصلی است و کدام نماد کمک کننده است وراهگشا ؟آیا یک نماد می تواند روشن کننده ی خطوط کلی یک متن باشد؟ البته . مترسک درمعصوم اول گلشیری به مثابه ی نماد کل است که الباقی قضایا حول محور این نماد میچرخد . داستان های تمثیلی اگر چه از نماداستفاده میکنند اما با نماد فرق دارد ولی درتحلیل نهائی،دربازگشائی معنای متن به همان سمت وسو میرود . درداستان کوتاه"عروسک چینی" گلشیری هم ،عروسک یک نماد کل است .اگرچه،تشخیص نماداصلی بین "راوی" و"عروسک" اندکی مشکل است اما هردو شاید دو نماد هم عرض باشند . گاهی متن در عین تمثیلی بودن ، نمادی هم به این تمثیل در جهت نیل به هدف – معنا ،کمک میکند . به عنوان نمونه ، نمایشنامه "چوب به دستهای ورزیل" دکترساعدی یک متن تمثیلی است اما "گراز"یک نماداست که متن حول این نماد شروع وگسترش مییابد. تمثیل ، جایگزینی"تفنگ چی ها"به جای"گراز"است. درشعرمعروف تمثیلی سعدی، کسی گوسفندی را از چنگ "گرگی " نجات میدهد . بعد شباهنگام " نجات ِدهنده "کارد درگلوی گوسفند میگذارد . روان گوسفند می نالد :"چو از چنگال گرگم در ربودی / چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی". این جا هم"گرگ" نماد است که متن را به سوی معنای واحد سوق می دهد . هما ن طور شعر معروف " زمستان" اخوان ، یک نماد است که تمام حرفها و حدیث ها ،حول محور این نماد می چرخد ومعنای متن همان سردی ،بی پناهی ،شک و یاس ناشی ازفضای کدربعد از کودتای 28 مرداد 32 را القاء می کند . بعضی وقتها ، یک متن ، چندین نماد دارد که تشخیص نماد اصلی از فرعی کمی مشکل است و گاه غیر ممکن . زیرا هر خواننده ای بسته به تجربه و دانش مطالعاتی اش ، این یا آن نماد را انتخاب و معنای متن را با آن نماد یا این نماد می سازد. به زبان دیگر ساختار متن بر پایه ی نماد می سازد .اتفاقاّ این گونه دریافت از متن ، از حسن آن است نه عیب . این ، یعنی،معنای متعدد که هدف غائی نویسنده ی مدرن است . داستان "گلدان " آل احمد یک نماد دارد وآن هم گلدان است که به قول فروغ : "دراضطراب دستان پر /آرامش دستهای خالی نیست " ." پبرمرد ودریا " ی همینگوی چندین نماد دارد . آیا نماد دریاست ؟ طوفان است ؟ ماهی ست ؟ قایق  است؟ پیری ست ؟ . "بوف کور " هم نماد های متعدد دارد . " تنگسیر" یک نماد اصلی دارد که تمام رمان حول محور این نماد شروع وپایان می یابد . " دزد دوچرخه " دسیکا هم یک نماد دارد . گاه نماد ها کم رنگ وپنهان هستند و تشخیص آنها مشکل است . گاه نماد ها درعین پر رنگی در پایان متن آن چنان کم رنگ میشوند تا جا برای نماد دیگری بازکنند . این نماد ها هرگز ازلی و ثابت درطول متن نیستند . دیگر گاه ، نویسنده ای نمادی را برجسته تا نماد اصلی را پنهان کند . خواننده ی فرهیخته با خوانش عمیق متن ،دست نویسنده را می خواند و خود معنای متن را میسازد. گاه این مهم اتفاقی و ناشی از ضمیر نا خودآگاه مولف شکل می گیرد ." ماهی و جفتش" ازابراهیم گلستان ، "جفت " نماد اصلی است . اکواریم هم یک نماد است . شیشه وآینه ی تشکیل دهنده ی اکواریم هم یک نماد است . تنهائی مرد و تجلی تصویر ماهی به عنوان "جفت "هم یک نماد است . کودک هم یک نماد است . اما "جفت " نمادی است که معنای متن را می سازد . درشعر معروف نیما "خانه ام ابری ست"، ابر یک نماد است . "درانتظارگودو" ی بکت ، چشمی که در طول نمایش در صحنه حضوردارد یک نماد است . همین طور"کرگدن " اوژن یونسکو . یا "پریا"ی شاملو ...اگر این پیش فرض را باور داشته باشیم که زبان ادبیات وهنر یک زبان تداعی کننده است و یا به عبارت دیگر ادبیات وهنر به زبان "خیال" سخن میگوید ، این نماد ها شکل ملموس تر و قابل حس تری به خود میگیرد .نمادها به خواننده فرصت می دهند تا با فاصله گیری ازمتن وگاه ویران سازی آن ، بسوی ساختن معنای واحد یا متکثرپیش رود . آیا متن می تواند فاقد نماد باشد ؟ قابل بحث است . هم می تواند هم نه . همین طور که یک متن زیبا ، ماندگار می تواند عناصر تشکیل دهنده ی متن را نداشته باشد ، متن هم می تواند قاقد نماد باشد به شرطی چیزی جایگزین و یا به قول اهالی کامپیوتر شبیه سازی کند . مخصوصا متون ضد ارسطوئی وکولاژگونه وتکه دوزی شده . اما موفقیت این گونه متون سخت و هم راه با خطر است .              

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 21:26 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

روح زمان درهنر

شعروادبیات داستانی درهردوره وعصری مهرونشان همان دوره را دارد . نیاز به دانش و تئوری های ادبی هم نیست.  کافیست بامختصری آشنائی به تاریخ ،آداب،رسوم،عرف وسنت،پوشاک،ابزارارتباطی ازقبیل تلگراف ،تلکس،فکس  ،کامپیوتر،موبایل...نوع ومدل ماشین،ابزارکشاورزی،اشیاء...میزتحریر، نوع خودنویس یا قلم ، تعذیه ، نوشیدنی، نوع روابط انسانی ،عشقها و وصف ها، فضا ومکان ، وازهمه مهم تر نگاه ولحن وزبان وشیوه ی روایت، زمان آفرینش اثر را مشخص کرد . به اعتباری، تفاوت شعرها وداستان های دهه ی بیست تا سی شمسی با شعرها وداستان های دهه چهل تا پنجاه کاملا مشخص است . به همین صورت کارهای قبل از شهریور بیست با بعد ازآنهم متفاوت است و قابل تفکیک . همین تفاوت هم،درآثار قبل ازانقلاب با بعد ازانقلاب، واضع و آشکاراست .همین طوراین تفاوت ها بین دهه شصت وهفتاد با هشتاد شمسی تا امروزهم قابل پیگیری است . تفاوت رمان "چشمهایش" با رمان "همسایه ها"ازنظر فضا ، مکان ، زمان و دایره ی واژگان کاملا متفاوت است . تفاوت زمان درداستان های کوتاه هدایت وعلوی با گلستان و آل احمدهم بارزاست . یا این دو، با جمال میر صادقی و بهرام صادقی . گلشیری قبل ازانقلاب و بعدازانقلاب تفاوت زیادی دارد.دراین آثار روح زمان جاری ست وقابل جا شدن از زمان آفرینش آن نیست."بوف کور"هدایت محصول زمان خود است ."سنگ صبور" چوبک نیز مهر ونشان زمان خود را دارد . آثار دولت آبادی نیزهمین طور .این محدود به آفرینش خودمان نیست . همین زمان درآثارنویسندگاه روس، امریکا،فرانسه وایتالیا...نیز قابل رد گیری وتشخص است .البته بعضی آثار مثل "تنگسیر" ،"شازده احتجاب"... تاریخمند زمان گذشته ی خود اند . مثل بعضی از کارهای امبرتو اکو . امروز اگر کسی بخواهد " شوهرآهوخانم" را بنویسد قطعا جور دیگری خواهد نوشت . همین طور" ترس ولرز" ساعدی  و حتی"زمین سوخته " ی محمود را . آیا بی زمانی در آفرینش مفهوم دارد ؟ "هملت " یکی از شاهکارهای ادبیات نمایشی است. چند اجرا و فیلم متفاوت در زمان های مختلف،از آن دیده ایم ؟ "دون کیشوت " بارها باز سازی،اقتبا س و با نام های متعدد به فیلم وبه صورت نمایشنامه اجرا شده است. ادبیات وهنر یک جریان ایستا نیست . آیا گذشت زمان  به معنای کهنگی اثر است ؟ هرگز . وقتی روح زمان و جاذبه وجادوی کلام ،استحکام متن ولذت خواننده ،زبان زنده وپویا همراه باشد چرا کهنگی ؟ آثاری مثل"هملت" ،"شاهنامه" ، "خشم وهیاهو"،" برادران کارامازوف" ،"بوف کور"،"جای خالی سلوچ"، "شازده احتجاب"...دارای تفسیر، تاویل مختلف و نقد روانشناسی ، جامعه شناختی ، پدیدار شناسی و ...هستند و هرگز از ارزش آنها کاسته نخواهد شد وبعد از گذشت زمان به عنوان آثار کلاسیک مانده گارهستند و خواهند بود وجزء میراث بشری هستند .اماهمه این آثار،ناگزیر،مهرونشان ِتاریخمند زمانهِ خود را دارند.درحقیقت بازتاب تخیل فرهیخته ی روزگار خود وخالق جهان ویژه ی خویش هستند .خیلی وقت ها کاراکترها ،شخصیت ها را میتوان دراثری جدید بازآفرینی و باز تولید کرد .مثل کاری که جویس در"اولیس" با " ُادیسه" هومرانجام داد . جویس ضد قهرمان خود را در برابر قهرمان حماسی عصرهومر قرار میدهد. هیج اثر ارزشمند هنری درخلا بوجود نمیآید . آفرینش، هراثرهنری، در حقیقت متضمن تخیلی ست . جزء تخیل بشری، واقعیتی درادبیات وهنر وجود ندارد . این تخیل نیز جهانی را میسازد که با جهان واقعی در تعارض و تضاد است .دراین جهان تازه ، روح جهان نفی شده موجود است.  چون از دل جهان موجود، جهان تخیل اعلام موجودیت میکند . به بیان دیگر، دراین فعل و انفعال است که آفرینش بوجود میآید. اما بازتابنده  روح زمانه ی خود است . آیا آثار بکت ، اوژن یونسکوو...محصول بعد از جنگ دوم جهانی نیست ؟ آیا بعد از وقایع مه 1968 پاریس چه آثاری نوشته ومنتشر شد ؟ یک اثر معمولی توسط محیط خودش ، زمانه ی خودش نوشته و ساخته میشود امایک اثرارزشمند ،زمانه ی خودش را هم میسازد . در ادبیات داستانی و شعر ، اگر چه زبان حالت تداعی کننده را ایفاء میکند اما هر متنی زبانی دارد که الزاما رنگ وبوی زمان ونیزحال وهوای محیط وعصروفصل خود رادربافت زبانی خود حفظ میکند .آن صدا قابل شنیدن است .درحقیقت،هرمتن ،مختصات وقرارنویسنده با خواننده را درذات خود حفظ میکند و تفکیک وچشم پوشی ازآن کاری عبث است . این متن خواه مضمون گرا ، مفهوم گریز ویا ضدمفهوم گرا باشد . ادبیات پوچی در چه زمانی در غرب ظهورکرد؟ دراین باره باز سخن خواهم گفت .هرچند گفته باشند :"  آنچه هواپیما را به وجود آورد ، خود کامگی زمان و مکان بود ".

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 20:32 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

نوشته ی: ع. ق. منصور

چشم اندازی برروان و روانشناسی

 « هوش » و« پوش » 14

...حداقل درمورد خودم می دانستم که اگراشاره های دائما"تکرارشونده وپی درپی « م. آذر» نبود، ازضرورت توجّه وتمرکزبرآنچه اکنون دردیدگاه « د. راستی » با عنوان « نگرش قالبی وعادت کرده » تعریف می شد، با خبرنمی شدم...با اینهمه امّا همواره به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش نیزبوده وهستم  که منظور« م. آذر» ازضرورت تفکیک وتمایز عملکردهای همبسته ی ذهنی وروانی چیست؟!...ازنگاه او، ذهن چیست وروان کدام است؟!.. وپاسخ « م. آذر»، این بود که: «...من بارها گفته ام که قطعات تکمیل کُننده ی آن « پازل » ی که این تصّوررا دراندیشه ام پدید آورده، درحدّ وسع وتوانم ،ازلابلای دستاوردهای ارزشمند علوم انسانی، دیدگاههای عرفانی ونیزدستاوردهای علوم  طبیعی جمع آوری کرده ام...این ماجرای ضرورت پرداختن به تفکیک وتمایزعملکردهای همبسته ی ذهنی وروانی نیزبرهمین اساس شکل گرفته است..« ایوان پاولف »، فیزیولوژیست معروف، از« انعکاس مشروط حسیّ » مشترک بین انسان وسایرموجودات زنده، بعنوان « نخستین دستگاه نشانه ای » یاد میکُند...واز« انعکاس مشروط کلامی » ویژه ی انسان بعنوان « دومین دستگاه نشانه ای » نام می برد..من با همه ی تکرارکردنها ی دائمی خود می خواهم بگویم که « ضمیرناآگاه »، همان« نخستین دستگاه نشانه ای » ،همان « هوش » ، وهمان « فعالیت روانیِ » مُتمایزاز ذهن وعملکردهای ذهنی وکلامی...و« ضمیر آگاه » ، همان « دومین دستگاه نشانه ای » ، وهمان « پوش » وهمان « فعالیت ذهنی وکلامی » ویژه ی انسان است..به گمان من درپرتو همین چشم انداز است که می توان دید که همه ی  شما درحالی از«رشد روانی »سخن میگویید که همه چیزبه رشد ذهنی مربوط است ودرقلمرو ذهن رُخ می دهد...درپرتوهمین چشم اندار است که می توان ازواژگونی نگاه روانکاوی نیز باخبرشد ومی توان دید که روانکاوان چگونه درحالی که خود را « روانکاو » می نامند همواره ذهن انسانها را می کاوند، ونه روان آنهارا...درپرتو همین چشم انداز است که می توان ازنقش ویرانگرآن « من ذهنی » که برپایه ی همان عنصردیرپا وکهنسال خودمرکزبینی درلابلای فعالیتهای ذهنی انسانها جا خوش کرده ومی کُند با خبرشد..» ...به دنبال این سخنان « م. آذر»، هم من وهم پیرمرد، روبه « د. راستی »، درانتظار پاسخش نشسته بودیم..واوبعد ازاندکی سکوت گفت : «..من میخواستم درادامه، ازمراحل بعدی فرایندرشد در روان درمانی بگویم...با اشاره ی دوستمان به دودستگاه نشانه ای « پاولف » امّا فکرمی کُنم که لازم است ازنگاه او به چگونگی روابط « هوش » و« پوش » دردید گاه « پاولف » نیز مطلع شده واینکه عملکرد « پاولف » را درآنچه که آنرا آشفته بازارذهن وروان می نامد، چگونه می بیند؟!..»...وقت آن بود که بازهم برای شعله ورکردن این بحث وگفتگودست بکارشده ومنهم از« م. آذر» بخواهم که دراین باره نه تنها درارتباط با « پاولف » بلکه در ارتباط با هرکسی ،با هردیدگاهی که لازم است سخن بگوید.. واوگفت:«...به گمان من درنگاه« پاولف » به این قضایا نیزنشانه هایی ازاین بازارآشفته را می توان دید...در اینجا واکنون، اگرچه فرصت مناسبی برای پرداختن به این مسئله وجود ندارد، با توجّه به این گفته ی « پاولف » امّا می توان به یکی ازاینگونه نشانه ها اشاره کرد که مدتها بعد ازکشف انعکاس مشروط حسّی گفته است که :«...هنگامی که آنچه فیزیولوژیک وآنچه روانشناختی است ، آنچه عینی وآنچه ذهنی است واقعا" یکی شوند، هنگامی که تعارض های زجر دهنده یا تناقض های میان شعور وجسم واقعا" حل یا به دور ریخته شوند، بشر به مرحله ی مُهمّی ازتفکررسیده است...» ...ومن پرسیدم :«..آن یک نشانه را درکجای این حرفها می بینی؟!.»...واوپاسخ داد: «...به گمان من، اگرروندهای فیزیولوژیک وروندهای روانشناختی، همان روندهای عینی وذهنی، وهمان عملکردهای همبسته امّا متمایز« نهفته » دربطن همان فعالیتی باشند که با نام کُلّی، مبهم وپیچیده ی « فعالیت روانی » معروف است، آن نشانه دراینجا آشکارمی شود که این روندهای فیزیولوژیک وروانشناختی همبسته، درواقع وعملا" اشکال دوگانه ی یک عملکردند که همواره وبخودی خود یکی بوده وهستند...واین به آن معناست که انسانها درآن زمان به مرحله ی مُهمّی ازتفکرخویش رسیده وآن تعارضهای زجر دهنده را به دور می ریزند که به این نکته ی مهم واساسی پی ببرند که این روندهای دوگانه ی همبسته، که بخودی خود یکی بوده وهستند، تنها وتنها با شکل گرفتن همین « من ذهنی » که بر پایه ی حضور ویرانگرهمان عنصردیرپا وکّهنسال خودمرکزبینی درذهنیتهای خودشان سربلند کرده است دچارگسیختگی، شکاف ودوگانگی می شوند...این « من ذهنی » همان عنصر ستیزنده وویرانگری است که مانند استخوان لای زخم درمیانه ی همین اشکال دوگانه ی روندهای فیزیولوژیک و روانشناختی همبسته ی مربوط به یک عملکرد واحد جا خوش کرده وبا ایجاد شکافهایی « بنفع » خودش، دائما" آنهارا دوشقّه کرده ومی کُند ودرست به این دلیل به این کاردائمی خود ادامه می دهد که با آشکارشدن ومشخص شدن یکی بودن همین عملکردهای همبسته ی فیزیولوژیک و روانشناختی،عرصه براوتنگ شده و نابودیش حتمی وقطعی است..وبالاخره حرف من اینست که « پاولف » درحالی درآرزوی یکی شدن آنچه که فیزیولوژیک وآنچه که روانشناختی است میسوزد، که آنها بخودی خود یکی بوده وهستند...وما غافل ازآنیم که خود، باهمین خود مرکز بینی، یا با همین « من ذهنی » خویش،  آنهارا دوشقّه کرده ایم!..همین!..»..درادامه ی این بحث وگفتگو، ذهن « م. آذر» بیشترازآنکه به چگونگی نگاه « پاولف » به روابط « هوش » و « پوش » معطوف باشد، برچگونگی آنچه که دردیدگاه « د. راستی »، تحت عنوان کشمکش، فاصله وشکاف میان کودک وبزرگسال رُخ نموده بود متمرکزشده وبه همین دلیل بود که خطاب به « د. راستی » گفت: «..ماجرای چگونگی روابط « هوش » و« پوش »ازنگاه « پاولف »، با پرداختن وی به مرحله ی میانی آنچه که آنرا « قوس انعکاس » می نامید آغازشده واکنون واینجا، جای گفتگودراین باره نیست...من همواره به دنبال آن بوده وهستم که چگونه می توان نشان  داد که این کشمکش وپدید آمدن شکاف وفاصله درمیان دونسل، درواقع وعملا"درقلمرو ذهن ودرمیان ذهنیتهای فردی ومتفرق آنها رُخ می دهد ونه درعملکردهای روانیِ طبیعیِ همگانی ، مُشترک ومتمایزازهمین ذهنهای مُتفرّق آنها!...به عبارت دیگر، کشمکش، فاصله وشکاف بین دونسل، محصول عملکردهای ذهنی وذهنیتها ی مختلف ومتفرقی هستند که برپایه ی عملکردهای روانیِ طبیعی مُشترک وهمگانیِ همبسته با همین ذهنیتهای متفرق شکل گرفته و رشد می یابند...ودرهمین راستا می توان گفت که نه تنها شکاف میان دونسل، ونه تنها شکاف درمیان افراد یک نسل، بلکه شکاف درونی هریک ازافراد انسانی نیزمحصول همین عملکردهای ذهنی وذهنیتهای مُتفرّقی هستند که برپایه ی عملکردهای روانی همگانی و مشترکِ متمایز امّا همبسته ی آنهاباهمین ذهنیتها شکل می گیرند...واینهمه، به آن معنانیزهست که این کشمکشها همواره درقلمرو ذهن رُخ داده وبه رشد ذهنی مربوطند ونه رشد روانی!..» ...پیرمرد با کشیدن انگشت ها برسیم تاردربغل گرفته اش صدای سازش رادرآورده وگفت : « ...زنگ استراحت...دیگربس است...کمی میوه بخورید وآرام بنشینید، تا کمی هم به صدای این تارپُرازحرف، امّا خاموش نشسته گوش دهیم..»...تکنوازی اوحال وهوای ماراعوض کرده ومن درحالی که پرتقالی برمی داشتم « م. آذر» رامی دیدم که زانوهایش رابغل کرده ومانند قایق سبکی که برامواج نرم وآرام دریا می جنبد، همگام باآهنگ تارپیرمردمی جُنبید وچشمهای خیس ونمناکش را میدزدید تا کسی نبیند...پیرمرد گرم کارخود بود وازاین ماجرا بیخبر، « د. راستی » امّا هرسه ی مارا دیده، ساکت نشسته وبا سیبی دردست گوش به صدای تارسپرده بود...پیرمرد، درپایان تکنوازی، تارش راکنارگذاشته، سیبی رابه هوا پرتاب کرده وآنگاه گرفت وسرجایش گذاشت وگفت: «..اگرحرفهایتان تمام شده تا بکارم ادامه داده وهمنوا با تار بخوانم...»...صدای « د. راستی » بلند شد: «...من می خواهم به دوستمان بگویم که با توجّه به گفته های خودت درمورد آن روند « واپس زدن » ی که قبل ازآشنایی با دیدگاه « فروید » وروانکاوی شناخته وازابرازآن درقالب کلمات ناتوان بودی، این مسئله روشن است که درآنزمان قادربه مبادله ی تجربیات اصیل روانی خود بادیگران اعم ازخانواده، دوستان یا نهادهای اجتماعی نبوده ای..درچنین اوضاعی معلوم است که همه ی این عوامل برای ابرازدرک ودریافت هایی که ازهمین ماجرا ی واپس زدن داشتی جایی  باقی نمی گذاشته اند...وتودرحالی که دیگراززیستن درآن محیط واجتماع خوشحال وراضی نبودی، نمی دانستی که چه استعداد هایی داری ونمی دانستی که استعدادت برای رشد، ازمحیط واجتماع محدودی که درآن قرارداری بیشتر است...نمی دانستی که گاهی ممکن است همین محیط واجتماع محدود، خواسته یا ناخواسته،ازروی ناآگاهی، یا بوسیله ی ذهنهای مریض ویا مُغرض، بهردلیلی مانع ازآن باشد که بتوانی خودت را واستعدادهایت را پیدا کُنی...نمی توانستی که با این جوهراصیل وخلّاق خود همگام شده وازاوحراست کُنی!...نمی توانستی بدانی که با همین ندانستنهاست که آن استعدادهای خودجوش، زیرفشارعوامل یاد شده، ازخلّاقیت بازمانده وبتدریج خفه می شوند..» نگاه پرسشگر« م. آذر» به من وپیرمرد دوخته شده بودوگویی می پرسید که « د. راستی » اینهمه راازکجا می داند؟!..و« د. راستی » که سکوت واین نگاه پرسشگر« م.آذر» را تحت  نظرداشت ادامه داد: «...بدون تردید، همه ی شعرا، هنرمندان ودانشمندان، با تلاسهای دائمی وطاقت فرسای خود، با حراست ازهمین استعدادهای درونی وهمگام شدن با همین فرایند خودجوش خلاقیتهای فردی، یعنی ازروان ترکیبی درونی خود که فراسوی شعورآگاه آنها رُخ می دهد سودبرده ومی برند...»...هم من وهم پیرمرد، فرورفتن « م. آذر» درخود رامی دیدیم ...واوکه چشم به زمین دوخته بود دستی به سرورویش کشید وگفت : «...من ازکوچه های پرازسنگلاخ همه ی این ندانستنها عبور کرده وانواع مُشت ولگد خوردنهای ناشی ازآن « واپس زدن » هایی که با نگاهی سوای نگاه « فروید » و روانکاوی می شناختم را تجربه کرده ام...من چگونه می توانم به شما نشان دهم که نگاههای عاقل اندرسفیه کسانی که سفاهت ازسروروی شان می بارید را بارها وبارها تحمّل کرده وسکوت کرده ام...چگونه نشان دهم که با همه ی آموختنها وسود هایی که ازسخنان مفید وارزنده ی شما می برم بازهم نمی توانم این مسئله را نادیده یگیرم وازآن بگذرم که نگاه من با نگاه شما به آنچه که آنرا« تجربیات اصیل روانی »، یا « روان ترکیبی » می نامید، یا به آنچه که به زعم شما « فراسوی شعورهنرمند ودانشمند» رُخ می دهد، متفاوت است...به گمان من آنچه که شما آنرا « تجربیات اصیل روانی » می نامید، تجربیاتی ذهنی ومتمایزاز روان اند، وآن « روان ترکیبی » شما نیز، ترکیب فردی وویژه ی علائم ذهنی تصویری وکلامی فرد با علائم حسّی مشترک وهمگانی روانی متمایزامّا همبسته باآنهاست...وآنچه که به گمان شما در« فراسوی شعورهنرمند ودانشمند » رُخ می دهد نیزهمان احساسات ناشناخته ی خارج ازمحدوده ی ذهنیتهای موجود آنها هستند که درقلمرووسیع وغنیِ همان « هوش» زنده ودائما"جاری، یا بقول شما در« ضمیرناآگاه » آنها حضورداشته وخلاقیتهای فردی آنها نیز درراستای خروج ازچهاچوب دانسته های گُذشته وموجود برای شناخت هرچه بیشترهمین احساسات ناشناخته است که شکل گرفته ورُخ نموده اند...واین احساسات ناشناخته که شما آنها را در« فراسوی شعورآگاه » آنها می بینید، همواره درقلمروهمان فعالیتهای روانی مُشترک وهمگانی متمایزامّا همبسته با عملکردهای ذهنی همین هنرمندان و ودانشمندان قرارداشته وبدنبال خلّاقیتهای فردی آنها درحالی شناخته شده، رُخ نموده وآشکارمی شوند که درجریان عملکرد ذهنی انسانهای معمولی نادیده گرفته شده ویا اینکه همین انسانهای معمولی ازشناخت آنها عاجز عاجزبوده اند... براین اساس روشن است که آشنایی همین انسانها با آنچه که بوسیله ی هنرمندان و ودانشمندان کشف شده اند، برپایه ی همین احساسات نهفته وناشناخته ی مُشترک وهمگانی شان که همواره با خودداشته ودارند ونادیده گرفته شده اند، شکل می گیرد...دراینجا باید بگویم که تفاوت نگاه من با نگاه شما به این قضایا نه تنها مانع ازآن نیست که چیزهای زیادی ازشما بیاموزم، بلکه درانتظار آموختن مطالبی بیشتروبیشتراز چگونگیِ دست یابی به رهیافتی که کوتاه ترین و مناسب ترین راه خروج ازذهنیتهای دست وپاگیرموجود را نشان می دهد نشسته ومی نشینم تا درهمین راستاازاشاره ی شما به چگونگی بروز استعدادها، خلّاقیتهای فردی، تحرک ورشد ذهنی یابقول شما رشد روانیِ هنرمند ودانشمند  نیزمطالب بیشتری بیاموزم..» 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:35 |

جمعه ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

داود ِاندیشه

 

دلبسته ی کجائی ؟

پله پله می رود  تو

به نقش بی ِرنگ

سقفِ زیر باد .

هجوم بی امان تلخ

می خزد سراغ ِ خلسه ی یاد

در متروی"سعدیِ" آخرین بار .

نهاده یِ ِسپید

در چاپگر اچ پی ،

خروجی روزانه ی "کاغذ اخبار"

در دکه ی داود ،

 قرارما پارک ِاندیشه  بود ؟

 حجم ِغروبِ ناگهان ِحروف نازنین

 رقص برگ های یاسمن

 در جوی آبی که

نسبت اش به میرِآب قنات ِ"شازده" می رسد   .

 نه قهرم  نه دلگیر ،

باور کن

داود !

فقط گرفته ام ،

افتاده ی ِایستاده ام

در جوی ِآبی که

 به تماشایِِ ِ پیشخوان بی ِشکل حروف می رود  .   

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 23:39 |

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

* درستایش سه استاِد

دانشگاه تهران – دانشگاه اکسفورد – دانشگاه قاهره

دربرخورد کاری-آموزشی با دوستان عرب بعضا ازکشورهای مصر، اردن،سوریه، لبنان وکویت و کمتراهل حوزهِ ی خلیج فارس، برای برقراری ارتباط عاطفی درجمع دوستانه چه درنمایشگاه GITEX دُبی و یا CEBIT ِهانوفرآلمان، بحث به ادبیات وهنرمعاصرعرب کشیده میشود .آنها ازاطلاعات ِهرچند محدود ما ایرانی ها ، ازادبیات داستانی و شعر جهان عرب،اظهار تعجب میکنند ازاینکه ما کتابهای نجیب محفوظ ،ادنیس، نزارقبانی، نازک الملائکه،غاده السمان،احمد شوقی،البیاتی،...را خوانده ایم .اما اطلاعات آنها درمورد ایران محدود به خیام وحافظ وسعدی و فردوسی وچند نفری هم اهل فلسفه ازقبیل ابن سینا،فارابی،بیرونی،سهروردی وابوحامدغزالی آنهم محدودبه برنامه آموزشی دردانشگاه یا مدارس ،درکتاب درسی،فراترنمیرود و درهمین حد متوقف مانده اند وهیچ اطلاعی ازادبیات داستانی و شعر معاصر وحتی سینمای ماهم ندارند . وقتی گله میکنیم میگویند متون فارسی به عربی ترجمه نمیشود .البته تا حدودی دلیل قانع کننده ای است .چرا؟ چون این ترجمه ها باید توسط روشنفکران و مترجمین اهل هنرآن سامان ترجمه تا توده یمردم ازآن بهره مند شوند .این کوتاهی قابل گذشت نیست. یعنی همانکاری که مترجمین محترم ایرانی سالهاست بی وقفه و با تلاشی خستگی ناپذیربا هنر و دیگر متون فرانسه،اسپانیا،روسی،انگلیسی،چینی،ژاپنی،ارمنی،ترکیازجمله عربی ... انجام میدهند.درهرحال یا زمینه ضد ایرانی – سیاسی مانع آن است یا کم لطفی دوستان اهل هنراین چند کشور با سابقه تاریخی است. از کشورهای تازه هویت یافته حوزه خلیج فارس چندان انتظاری نیست .هرچند کشور کویت یک استثناء است. با این مقدمه میروم سراصل موضوع. درچندسال گذشته کتابی مختصراما کامل توسط دکتر شفیعی کدکنی باهمکاری دکترجورج موریس استاددانشگاه اکسفورد بنام"ادبیات فارسی ازعصر جامی تا روزگار ما" به زبان انگلیسی نوشته ودر امریکا منتشر شده که توسط دکتربسام ربابعه استاددانشگاه قاهره– اردن، به عربی ترجمه وتوسط مجلهِ"عالم المعرفه"کویت ،در43000جلد درجهان عرب منتشروپخش شده است. این ترجمه بعداز"بوف کور"هدایت درسال 1976 توسط ابراهیم شتا مصری ورمان "همسایه ها"ی احمدمحمود توسط سلیم عبدالحمید حمدان مصری درسال 2003،سومین اثر، در معرفی جامع ادبیات داستانی و شعرمعاصر ایران است که درجهان عرب مطرح و برای غیرفارسی زبانان درسال 2009 دراختیار فرهیختگان انگلیسی زبان و جهان عرب قرارگرفته است . نکته حائز اهمیت آن است این کتاب دربرگیرنده تاریخ مختصر ادبیات داستانی ما ازموسی نثری،صنعتی زاده ی کرمانی تا اولین مجموعه "یکی بود و یکی نبود"جمالزاده ،صادق هدایت،بزرگ علوی،علی دشتی،محمد حجازی ...تا نمایشنامه نویسانی ازقبیل دکترساعدی،بهرام بیضائی و اکبررادی است .ازهمه مهم ترشناسائی و معرفی شاعران انقلاب مشروطه ازقبیل فرخی یزدی،عشقی، عارف ،بهار، پروین اعتصامی و جایگاه شعر نوایران وانقلاب نیما وشاگردانش ازقبیل شاملو ،اخوان ،فروغ فرخزاد و سهراب سپهری است .ازدرخشان ترین مبحث آن تئوری ،دیدگاه و فرازهائی از سخنان فروغ فرخزاد درسال 1339 ودرچالش با بیانیه رمانتیک ها و کهن سرایان و انتقاد اواز کسانی که بر اوزان عروضی پای میفشردند،است ،که مورد توجه محافل حرفه ای شعرعرب قرارگرفت .شاید این کتاب برای کسانی که از تحولات "ادبیات نوین ایران"چه درزمینه ادبیات داستانی و چه شعر، بی خبرمانده ،آموزنده وراه گشا باشد.  بازتاب این ترجمه که مورد توجه فرهیختگان جهان عرب قرارگرفته بی سابقه است .درتمامی پایگاه های اینترنتی کشورهای مصر،اردن ،عراق ، تونس، سوریه ، لبنان ،کویت ...این ترجمه قابل مطالعه ودسترسی است .

*این کتاب ازانگلیسی به فارسی نیز توسط آقای حجت الله اصیل ترجمه شده است .

ا- ترجمه بوف کور 1976 مترجم ابراهیم شتا – قاهره

2- تاریخ قدیم ایران 1980 مترجم طه باقرفوزی – الهاهشمی قاهره

3 – تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون 1955 قاهره – مترجم ابراهیم الشورائی

4- تاریخ الادب الفارسی – محمد جعفر یاحقی : چون سبوی تشنه  – مترجم ندی حسون 2005 دمشق

5- تاریخ ادبیات ایران – ادوارد براون -:از سعدی تا جامی : مترجم محمد الدین منصور – قاهره 2005

6- حکایات ایرانیه ، القصه فی الادب الفارسی – قاهره – داستانهای نویسندگاه معاصر –عبدالوهاب علوب2005

7- ترجمه فیه مافیه – مولانا بلخی – مترجم عیسی العاکوب – دمشق - 2004

8- الجیران (روایه )- همسایه ها : احمد محمود – ترجمه سلیم عبدالحمید حمدان 604 صفحه قاهره

9- تاریخ بیهقی – دمشق –  ترجمه - یوسف الهادی 2004

منبع : فصلنامه تحقیقاتی سازمان اسناد کتابخانه ملی سال دوم شماره هفتم – زمستان 1392 شمسی 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 18:38 |

جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ازمیان خوابهاویادها

کسی درباد رد اینجا را گرفته بود و آمده بود تا حوالی خانه و پارک ، انگار . آن روز ، جمعه نبود . بود ؟ شاید . نمی دانم . شاید هم یک روز تعطیل ِبعد از، جمعه بود، به مناسبتی گویا ، یادم نمیآید . ما خانه بودیم . یعنی من وماهرخ .اما مانی نبود آن روز . شاید دائی اش آمده بود او را برده بود خانه ی پدرومادرمِاهرخ . شاید هم ما خواب بودیم و دائی مانی آمده بود و با او رفته  پارک . آخر دائی مانی ، کلید خانه را داشت . شب سرشام ، ماهرخ چیزی دراین مورد نگفته بود. نزدیک های صبح ، آن روز تعطیل ،که معمولا دیراز خواب بیدار میشوم ، رفتم اتاق مانی،نبود . گشتی توی هال و آشپزخانه زدم و برگشتم اتاق خواب . فکرکردم شاید خزیده زیر پتوی ماهرخ . نبودند . خوابیدم ، تا لنگ ظهر . نهار و صبحانه را با هم خوردم . صدای مانی ازاتاقش میآمد که با اتاری اش گیم بازی میکرد . دائی مانی نبود . بعد از نهار رفتم انباری دنبال چیزی یا وسیله ای. بعد رفتم پشت بام به سرکشی کولرآبی ، که هوا کم کم رو به گرمی میرفت و لازم بود که دستی به کولرکشیده شود . نیم ساعتی با کولر وررفتم . آخر کار سیم ها را عوضی جا زدم . خسته ، رها کردم وآمدم پایین .مانی نبود اما ماهرخ توی آشپزخانه نشسته بود وزل زده بود به ظرفهای نشسته یِ توی سینگِ ظرفشوئی ، با دستانی که مثل همیشه زیرچانه اش مشت کرده بود . شال وکلاه کردم که بروم پارک دیدن رفقا . احساس کردم آن کسی که درباد رد بوی اینجا را گرفته ،حالا باید توی پارک نشسته و منتظر تک تک ما باشد. احساس بدی داشتم . ازماهرخ خداحافظی نکردم. یعنی دلم نیامد،سکوتش را به هم بزنم . رفتم .ازمیان قطعه ها و ردیف ها ، نهال ها و گلدان های گاه سبز و گاه نیمه خشک عبورکردم تا برسم به سکوت ابدی رفقا . رفقا، زیرآلاچیق اول ودوم نشسته بودند ودرسکوت مشغول بازی شطرنج بودند و به کندی دستی از زانو ، یا بازی با سبیل و یا چانه ، جدا میشد تا مهره ای جا به جا کند . چشم ها همه به صفحه ی سیاه وسفید شطرنج بود ودستهائی که هیچ حرکتی نداشت . تا آنجا بودم حرکتی را ندیدم . نشستم به ورق زدن روزنامه ای که از روز قبل ، معمولا از دکه ی گوشه ی پارک می خریدند وهمان جا روی نیمکت هامیاند ودست به دست میشد . دستم به روز نامه بود چشمم به چپ وراست می چرخید ، تا آمدنش را ببینم کسی که درباد رد بوی ما را حس کرده یود و نمی دانم آمده بود و رفته بود و می خواست بیاید ونیامده بود . یکی از رفقا آمد نشست پهلویم ، دستش رفت روی دستم و آن را فشرد . از نک پا تا سرش تکان میخورد اما درنی نی چشمانش نمی نشسته بود که نمی دانم اشک بود یا آب مروارید ِقبل ازعمل . هرچه بود،همانجا لای پلک ها جا خوش کرده بود و مانده بود تا زمانی که بود . رفیقی دیگرآمد . چهار بلیط کنسرتی مجانی به رفیق پهلو دستی ام داد وبعددستش دراز کرد تا سه بلیط هم به من بدهد . بعد انگار پشیمان شده باشد ، دو تا را برداشت و یکی به سمت من گرفت ، سر را به حالت منفی تکان دادم که رفیق پهلو دستی ام آن را از او گرفت و تپاند توی جیب پیراهنم . کسی از رفقا ، سیگاری داد دستم ، پس زدم . گلو درد داشتم . به امید گردشی دور آبنما ی بزرگ پارک ، بلند شدم تا شاید مانی وماهرخ را ببینم . یا سراغی از آنها گرفته باشم . چیزی که معمولا ، اکثر روزهائی که مانی هنوز دانشگاه نرفته بود ، اتفاق می افتاد . رفیقی که سیگار برایم روشن کرده بود ، دست روی شانه ام گذاشت و پا به پایم آمد . دورآبنما ، روی نیمکت ها ، دو به دو یا بیشتر ، زن ومرد و جوان وکودک ، ایستاده و یا نشسته بودند . چشم گیراندم ، ماهرخ ومانی نبودند . فکرکردم شاید رفته باشند توی دکه ی گوشه ی پارک برای خرید سی دی و فیلم های جدید .هرچند بعد از دانشگاه رفتن مانی ،کمتر با من وماهرخ پارک می آمد . از حوض فاصله گرفتم و درحالی که دست دوستم روی شانه هایم بود ، رفتیم به غرفه های سنتی ای که به مناسبتی ، شاید تعطیلی همین روز و یا فصل پائیز برپا شده بود و جمعیت زیادی دورغرفه ها پرسه می زدند و خرید میکردند. جماعتی هم ، دور دست فروشان دوره گرد جمع شده واجناس چینی را سبک سنگین میکردند . غرفه دارها ، با لباسهای محلی و انواع محصولاتِ منطقه ای خودشان ، عرضه و جماعت هم ایستاده بودند توی صف و میخریدند . از دور، توی شلوغی یک آن ، کنارغرفه ی نان برنجی ، ماهرخ و مانی را کیف به دست دیدم . دست دوستم را از شانه جداکردم تا بروم به سمت غرفه ی استان کرمانشاه . بایدغرفه های سه استان بلوجستان ، آذربایجان و کردستان را رد میکردیم تا به غرفه ی استان کرمانشاه می رسیدیم . فشار جمعیت و باریکه راهی که به غرفه ها میرسید،خیلی مشکل وعبورازآن باریکه ، بدون تنه وهل ممکن نبود . تا برسیم ، ماهرخ ومانی خریدشان کرده از صف رفته بودند بیرون وغیبشان زده بود . با دوستم قدم زنان چندی درآن حوالی پرسه زدیم .ازغرفه ی استان فارس ، دوستم دوبسته مسقطی لاری خرید و یکی هم به من داد که میدانستم مانی دوست دارد . درغرفه های سه استان ِساحلی ِخلیج فارس، ماهی و میگو،داشتند.اماآنقدرشلوغ بود که تنوانستیم ماهیها وخرچنگها را تماشا کنیم . برگشتیم آلاچیق . رفقا همچنان درسکوت ، چشم دوخته بودند به صفحه ی شطرنج ابدی و حرکات مهره ها را دراحتمالات ذهنشان جا بجا و حرکت بعدی حریف را حدس میزدند .اما دستی به سوی مهره ای دراز نمیشد . کمی آنسوتر ،رفقا سگی ظاهرا بی صاحب را دوره کرده که قلاده ای زیبا درگردن و حلقه ای فلزی درپای چپش ،خود نمائی میکرد .سگ با جست و خیز زیبا و نرمش عالی،جمعی از رفقا را دور خودش گرد آورده بود . زنی مسن و لاغر و شیک پوش بیرون از آلاچیق می نالید و با صدای لرزانی تکرار می کرد: " داجی . داجی . کجائی ؟". حلقه ی رفقا اندکی باز شد و سگ خیز برداشت طرف زن مسن و مضطرب ، خودش را به پاهای او می مالید و شرم سار به بالا نگاه میکرد . زن مسن حلقه تسمه چرمی ِخوشِ ِبافتی که توی دستش بود به حلقه ی قلاده انداخت و با اخمی ملایم ، درسکوت ، از ما فاصله گرفت و زیر لب غرولندی با سگ داشت که نامفهوم بود . به قصد خانه و رسیدن به نان برنجی ای که ماهرخ ومانی خریده بودن از پارک با دوستم قدم زنان آمدیم بیرون . از دکه ی سرکوچه ی خودمان چند بسته سیگار خریدم وبعد از جدائی از دوستم رفتم توی کوچه .کلید به درانداختم تازه یادم آمد که حساب دفتری بقالی نادری را تسویه نکرده ام . برگشتم فروشگاه نادری .

:"سلام آقا نادری " .

: " سلام آقای زند کم پیدائی ؟"

:" مشغولم . دو روز از سرماه گذشته حساب ما چقدر میشه ؟

:  باز یادت رفته ؟ دیگه خانم  خرید نقدی می کنه !"

: مطمئن هستی؟"

:" آره آقای زند ."

آمدم بیرون . تا درفِروشگاه آمد بدرقه ام ، انگار دستی هم بر شانه ام کشید . به خانه بازگشتم و کلید را درقفل گرداندم . نامه ها و پاکت های زیادی کف حیاط پخش و پلا بود . ایستادم به جمع کردن آنها . سر بلند کردم ، یک آن ، ماهرخ از پشت پنجره ی آشپزخانه ی ِمشرف بر حیاط دیدم که آمد و رفت . انگارمثل همیشه می خواست مطمئن شود که بازگشته ام . چراغ اتاق مانی هم روشن بود . از زمانی که دانشگاه میرفت ، دیگر مهتابی اتاق اش خاموش نمیکرد . ماهرخ هم ، مایل نبود ، مهتابی را خاموش کند . عقیده داشت که ، اگرلازم باشد خودش آن را خاموش میکند . شاید یک جورائی پذیرش استقلال او وعدم مداخله ی ِما درکارهای جوانمان مثلا . نامه ها و مجله ها را روی سکوی ورودی هال گذاشتم و روی پله های سیمانی سکو نشستم . روزهای آخر پائیز بود انگار ، اما برگ درخت چنار توی حیاط ریخته بود کف حوض خالی به صورتی که رنگ آبی حوض قابل تشخیص نبود . یک دانه سیب سالم روی درخت نبود. رنگ برزنت چادرماشین هم از بس برگ زدِ چنارخشک ،روی آن نشسته بود مثل حوض مشخص نبود . احساس خوبی نداشتم . نامه ها و مجله را برداشتم وآمدم توی هال . چشمم افتاد به عکس قاب شدهِ ی بزرگ ِسیاه و سفید خودم روی دیوارهال و نگاه امیدوار به همه چیز،با کت وشلواروکراوات سرمه ای که آن زمان مد روز بود و مخصوص گروهی خاص، که ماهرخ برای همیشه آن را جائی پنهان کرده بود . سایه ی ماهرخ را دیدم که دور و بر ماشین رختشوئی میرود و میآید و گم میشود . توی هال نشستم به بازکردن نامه ها و مجله ها ی جواجور، کامپیوتری ،مد لباس ، تبلیغ موبایل ، اینترنت ومودم مجانی ،تجهیزات و وسایل برقی و چند تائی هم ،مربوط به دانشگاه مانی بود که بی حوصله بازش نکردم . رفتم به اتاق خواب ، روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم . صدای درآمد ، نیم خیزشدم واز پنجره ، مانی را دیدم که با دوستانش توی درگاهی درِ ِماشینِ ِرو، ایستاده به صحبت . برگشتم به هال و رفتم به آشپزخانه ،درِِحِیاط خلوت، باز بود . روی طناب ، لباسهای شسته درباد پائیزی می رقصیدند . از پنجره ی آشپزخانه حیاط را نگاه کردم . مانی نبود . ماهرخ هم نیود . چشمم می سوخت . خسته بودم . رفتم اتاق خواب . صدائی آمد . نیم خیزشدم . از حیاط بود . مانی و ماهرخ میآمدند ومیرفتند توی حیاط  . رفتم توی رخت خواب و پتو را کشیدم روی سرم . تاریک شد . چشم ها را بستم ، تاریک ترشد . 

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 18:28 |

دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

 

نوشته ی : ع. ق. منصور

چشم اندازی بر روان و روانشناسی

« هوش » و « پوش » 13

اکنون، میدانستم که اشاره های دائما"تکرارشونده ی « م . آذر» به آنچه که به گمان اوبه رشد ذهنی مربوط بوده ودردیدگاه دیگران بعنوان « رشد روانی » شناخته شده، مبنا وپایه ی اصلی تفاوت نگاه اوبا دیگران وازجمله « د. راستی » است...او، همچنان که دائما"می گفت، بازهم روبه ما سه نفرکرده وتأ کید داشت که: «...من همیشه ازاین موضوع رنج می بردم که مجموعه ی علوم انسانی وبویژه روانشناسی به چه دلیل ازاین رشد وتغییرذهنیتها ، بعنوان « رشد روانی » یاد می کُنند..ازهمین جا وبا همین نگاه بود که برای نخستین باربه واژگونی وپا درهوا بودن نگاه « فروید » وروانکاوی می اندیشیدم، ازهمینجا وبا همین نگاه بود که برای نخستین باربه وجود آن آشفته بازارناشی ازخلط وتداخل عملکردهای همبسته امّا متمایز ذهنی وروانی می اندیشیدم..و اکنون نیزبرهمین اساس است که با گوش سپردن به سخنان « د. راستی » ، ضمن آموختن وپی بردن به هرآنچه که همواره دراندیشه هایی پنهان با خود حمل کرده وازبیا نش عاجزبوده ام، درجستجوی همه ی چیزهایی هستم که می دانم هنوزهم دراین میان پنهان وناگفته مانده اند وبا آشکارشدنشان می توانند راه را برای درک ودریافت این موضوع هموارکُنند که همه ی آنچه که درروانکاوی بعنوان « رشد روانی » شناخته شده ومی شود، درقلمروذهن رُخ داده ومربوط به رشد ذهنی اند نه رشد روانی!..ممکن است که از نظرشما قضایای دیگری نیزوجود  داشته باشند که ما ازآنها بی خبریم...امّا همانطورکه گفتم این قضایا، هرچه که باشند، بازهم تغییری دراین مسئله نمیدهند که رشد  ذهنی، یعنی رشدوتغییردر فعالیتهای ذهنی وکلامی انسان، یک چیزاست...، ورشد وتغییردرفعالیتهای روانی همبسته با همین فعالیتهای ذهنی، چیزی دیگر!..من با این حرفها می خواهم بگویم که این  ماجرا حتّی به همین جا هم ختم نمی شود وبا بدست گرفتن این سرنخ به آنجا می رسیم که خواهیم دید که مکتب روانکاوی ویا روانشناسی ژرف، درحالی مُدّعی روان درمانی وکاویدن روان هستند که درواقع وعملا" ذهن را می کاوند وبه ذهن درمانی مشغولند...به گمان من، این همان آشفته بازاری است که مخاطبان آنها را سردرگُم می کُند...»...علت سکوت پیرمرد را که در انتظارواکنش « د. راستی » به این گفته های « م. آذر» نشسته بود می دانستم، سکوت « د. راستی » امّا برای من ناشناخته بود...با اینهمه امّا اونیزپس ازچند لحظه با پرداختن به آنچه که بعنوان یکی دیگرازمراحل بگفته ی وی ششگانه ی فرایند رشد در روان درمانی معرفی میکرد، سرانجام  سکوت خود را شکسته و روبه « م. آذر» گُفت : «...ما باید بدانیم که عدم آگاهیمان از تحولات تازه ای که درذهن ما صورت می گیرد، مانع اصلی رشد روانی ما ست...کسی که بیش ازحد تحت تأثیر دیدگاههای دیگران است به میزان بسیار اندکی می تواند اصالت خویش را تشخیص دهد..» ...اکنون« م. آذر» را می دیدم که آرام وقرارنداشته وضمن قطع سخنان او پی در پی می گفت : «..صبرکُن، صبرکُن..همینجا وهمین الان، این عدم آگاهی ازتحولات تازه ای که بگفته ی خودتان درذهن ما صورت میگیرد، مانع رشد ذهنی ماست یا رشد روانی ما؟!..همین الان..درهمینجا همه چیز پیداست...به حرفهای خودتان توجه کنید، شما ازتحولات ذهنی سخن می گویید وآنگاه بجای نشان دادن این رشد ذهنی، به رشد روانی اشاره می کُنید..اگراینطور است که این تغییر وتحوّل واین رشد درقلمروذهن وفعالیت ذهنی ما رُخ می دهد، پس چرا نامش را گذاشته اید رشد روانی؟!..درهمین راستا نیست که بجای تلاش درجهت درمان ذهنهای مریض، به « درمان » روانهای سالمی می پردازید که خیال می کنید « مریض » اند؟!... پیرمرد خنده کنان، ضمن اشاره به « م. آذر» روبه من کرده وگفت: «...نگاه کُن...گفته بودم که این ماهی « سبیتی » سرانجام  کلّه می کُند..»..ومن « م. آذر» را می دیدم که تحت تأثیر  خنده ی پیرمرد، اندک اندک آرام گرفته ودرخود فرومی رفت...دراین میان « د. راستی » نیزدستی بشانه های اوکشیده وبه آرامی ادامه داد: «...زمانی که به دنبال عدم آگاهی ازجریان رشدوتغییری که درذهنمان رُخ می دهد، با زندگی روزمرّه ی خود به هردلیلی سازش می کُنیم، این روند بگونه ی دردناکی دررؤیاهای ما ظاهرمی شود...این رؤیاها نشانه هایی اند بسیارحسّاس ازشرایط روانی ما...»...این بار« م. آذر» با لبخندی آرام دوباره گفت: «...چیزی که می خواهم بگویم اینست که باهمه ی این حرفها، بازهم همه چیزبسته به این است که به ضرورت تفکیک وتمایزفعالیتهای ذهنی وکلامی خویش ازفعالیتهای روانی همبسته با همین فعالیتها ی ذهنی وکلامی پی برده ایم یانه؟! ...روشن است که علائم ونشانه های ذهنی وکلامی ما ، ازخود آن احساسات وعواطف پنهان دراین فعالیت روانی که این علائم ونشانه ها به آن مربوطند متمایزند..همانطورکه « ضمیرنااگاه » مانیزاز« ضمیر آگاه » مان متمایز است...همه ی شما بارها وبارها گفته ومی گویید که رؤیاها نشانه هایی اند بسیارحسّاس از شرایط روانی ما...با اینهمه امّا، همواره ازضرورت تفکیک وتمایزآن ذهنیتها یی که این علائم ونشانه ها وازجمله رؤیاها دربیداری وخواب محصول آنان اند، ازآن فعالیت روانی همبسته با همین ذهنیتها که بگونه ای مستقل ازذهن ومتمایز ازآن ذهنیتها درجریان زندگی جاری است غافل مانده وهمه ی آنها را یکجا ویک کاسه کرده وبا نام کُلّیِ مُبهم وپیچیده ی« فعالیت روانی » تعریف می کُنید..درچنین اوضاعی روشن است که زمینه ی شکل گیری همان « من ذهنی » درهمان آشفته بازاری فراهم می شود که درآنجا مریضی ذهن را با مارک « بیماری روانی »، رشد ذهنی را با مارک « رشد روانی » ودرمان ذهن را با مارک « روان درمانی » درحالی معامله وخرید وفروش می کُنند که مجموعه ی دیدگاههای مرتبط با روانکاوی، اگرچه درعمل تسلیم واقعیت شده وذهن افراد را می کاوند، بااینهمه امّابازهم خود را« روانکاو» نامیده تا مخاطب خودرا ، خواسته یا ناخواسته ازمسیرتلاش درراستای شناخت بیماریهای ذهن ودورانداختن ذهنیتهای دست وپاگیروبی پایه ی خویش، دورودورترسازند..»..به گمان من،      « د. راستی » اندک اندک ازعمق شکافی که میان نگاه « م. آذر» به فرایند رشد در روان درمانی، ونگاه خودش ومجموعه ی روانکاوی به این فرایند وجود داشت آگاه شده وبه همین دلیل با پرداختن به زندگی ذهنی یک کودک ونحوه ای که اودنیا را می بیند وعدم خشنودی او ازنگاه وبرخورد والدین بااین زندگی ذهنی اش، دست بکارمی شد تا ضمن درگیرساختن نگاه « م. آذر» با اینگونه کشمکشها ی اجتناب ناپذیرکه میان کودک وبزرگسال رُخ می دهد، بیش ازپیش با چگونگی نگاه او به اینگونه قضایا آشنا شود...ودرهمین راستا بود که ضمن جلب توجّه من وپیرمرد به این موضوع، از« م. آذر»  نیزمی خواست تا به ادامه ی سخنان وی توجّه داشته باشد: «...برای درک این موضوع که رفتار مشروط درفرایند رشد در روان درمانی،عدم خشنودی است، توجّه شما را به زندگی  ذهنی یک کودک ونحوه ای که او دنیا را می بیند جلب می کُنم...این زندگی ذهنی معمولا"در نقطه نظردنیای والدین او خلاصه می شود، والدین غالبا"دیدی وسیع ترازکودکان خود دارند...امّا هنگامی که کودکان رشد یافته و بزرگترمی شوند آگاهی آنها تاجایی گسترش می یابد که به دیدگاههای والدین می رسد...دراینجا فرایند رشد فردیّت کودک باید غلبه کُند...امّا درواقع درهمین نقطه است که تعارضات و مشکلات بین والدین وفرزندان آغازمی شود...هرکودکی دیدگاه مخصوص خودرا نسبت به اشیاء پیرامون خود دارد واین مایه ی حیرت بزرگسالان می شود، بزرگسالان حسّاس وآگاه جنبه های خلّاق الگوهای ویژه را تشخیص می دهند و فرزندان را در ابرازآنها تشویق می کُنند...هنگامی که کودک نقطه نظرهای خاصّ خود را  ابراز می کُند ارتباط خوبی با بزرگسال تجربه می کُند...اومی تواند آگاهیهای جدید را آزمایش ودرکنار بزرگسال احساس خشنودی کُند...یک فرد بزرگسال جا افتاده نه فقط این کشفیات کودک را پذیرا می شود، بلکه اجازه خواهد داد که دنیای خودش نیز با آنها رشد کُند..این وضعیت به هردوی آنها اجازه خواهد داد که رشد تجربیات اصیل روانی خود را بطرف کمال مطلوب سوق دهند...»...هم من وهم پیرمرد از« م. آذر» که همزمان با گوش سپردن به سخنان « د. راستی » سرمی جُنباند ولبخند میزد همزمان پرسیدیم که : «..چه شده؟!.» واو خنده کنان پاسخ داد: «بازهم به روشنی می توانید ببینید که « د. راستی » درحالی از« رشد تجربیات اصیل روانی » سخن می گوید که درواقع وعملا"، برچگونگی رشد ذهنی کودک وبزرگسال تمرکزدارد، ونه رشد روانی آنها!..»...نگاه من همزمان با نگاه پیرمرد به نگاه « د. راستی » که به حرفهای خود ادامه می داد گره خورده بود: «..درچنین اوضاعی کودک با بزرگسالا ن احساس خشنودی می کُند...احساس بزرگسالان درارتباط با فرزندانشان تحقق می یابد ونیازی به کشمکش نیست...ستیز وجنگی بین آنها وجود ندارد...کودک و بزرگسال هردوآزادانه تجربیات خود را با یکدیگر درمیان می گُذارند وتسهیلاتی برای رشد متقابل فراهم می کُنند..»..هم من، هم پیرمرد وهم « م. آذر»، هرسه می دانستیم که اکثر بزرگسالان اینگونه  با کودکان خودرفتار نمی کُنند...به همین دلیل بودکه از« د. راستی » پرسیدم : «..بااین بزرگسالان، که معمولا" انعطاف پذیرنیستند وتوانایی پذیرش رشد با ایده های جدید نداشته وبیشترنگران قدرتشان هستند وهمواره می خواهند نظرگاههای تثبیت شده خودرااعمال کُنند چه باید کرد؟!..آنها به ندای فرزندان خود گوش نمی دهند، با آنها تفاهم نمی کُنند وهمواره گرایش به این دارند که اصالت کودکان راسرپوش نهند وخفه کُنند...آنها بیشتربه دنبال وفادار ماندن به دیدگاههای خود بوده وهستند تا تشویق کودکان به ابرازتازه ها...»...به دنبال این سئوال، نگاه « م. آذر» را می دیدم که  به « د. راستی » دوخته شده وپیش ازمن درانتظارپاسخ نشسته بود...« د. راستی » گفت : «...سئوال خوبی است...همینجاست که کشمکشها آغازشده وفاصله وشکاف بین نسلها به وجود می آید...کودک طغیان می کُند وممکن است تبدیل به یک بُت شکن شود...این نیز ممکن است که تنها، هراسان وترسان شود زیرا هنوزنیاموخته است که آگاهی های جدید خود را چگونه ابرازدارد....اومیخواهد خواسته ی بزرگسال را تأمین کند اما دراین حالت ممکن است عصبی شده ودردام تعارضات جدید بیفتد که دراینصورت یا زیرفشاراین تعاضات خرد می شود که این وضع بصورت بیماری روانی بروز میکُند ویا به فردی خلّاق بدل می شود که باوجود مخالفتها وفشارها می تواند خلّاقیت خودرا آشکارساخته ونقطه نظرهای خودراابرازکُند...» ..درحالی که منتظرواکُنش « م. آذر» به این سخنان  بودم، صدای پیرمرد را شنیدم که سکوت خود را شکسته وخطاب به « د. راستی » گفت : «...با این حساب، درصورتیکه نتوانیم نقطه نظرهای خود را ابراز کُنیم دچار مُشکل شده و درنتیجه، درصورت ادامه وتکراراین اوضاع به همانحال وروزی میافتیم که افسردگی نام دارد...شماهمین رامی خواهی بگویی؟!.»..همزمان با پیرمرد، من و« م. آذر» نیزبه پاسخ « د. راستی »  گوش می سپردیم : «...این افسردگی که می گویی به دنبال فقدان آگاهی ازجریان رشد درونی رُخ می دهد...هنگامی که خود رادرچنبره ی رفتارها ونگرشهایی گرفتارمی کُنیم که زمینه  را برای احساسهای عدم کفایت وخودکم بینی ما فراهم می کُنند..هر چه بیشترسعی کُنیم، کمترموفق می شویم که به شیوه ها وراههای نامحدود رشد خود دست یابیم...درواقع اگر احساس عدم کفایت، مارا درجهت تشخیص نیازهایمان برای رشد وگسترش خودمحدودمان سوق دهد می تواند نشانه ی مفیدی باشد.امّا هنگامیکه دچارنگرش منفی نسبت به پدیده های جدید می شویم ودرنگرشهای قالبی موجودی که به آنها عادت کرده ایم غوطه ورمی شویم، دیگربه ارزش رفتارهای اصیل خود که همواره ازدرونمان سربلند کرده اند پی نمی بریم...به عبارت دیگرعدم آگاهی ازخصوصیات منحصربفرد، با نگرش منفی به چیزهای جدید، یکی ازعمده ترین موانع رشد روانی ما می باشد...آن افسردگی، محصول تکرارمداوم چنین اوضاعی است...»...لبخند « م. آذر»، بالبهای درهم فشرده و ابروهای بالارفته، همراه با بالااندختن شانه هایش، تعجّب وسکوت اورادرحالی به نمایش گُذاشته بود که مُنتظرهرگونه واکُنش دیگری ازطرف او بودم ، به جز این سکوت وتعجب...ازاوپرسیدم: «...چراتعجّب کرده وساکتی؟!.. مگرچه شده؟!..» واوپاسخ داد: «...مدّت زیادی است که با تکرارهای پی در پی ومُداوم بدنبال آنم که توجّه شمارا به این مسئله جلب کُنم که همه ی شما به این نگرش قالبی عادت کرده ودرآن غوطه ورید که عملکردهای ذهنی وکلامی خود ودیگران را با عملکردهای روانی متمایزامّا همبسته با همین عملکردهای ذهنی یک کاسه کرده، ودرنتیجه، هردوی این عملکردها را تحت عنوان عملکرد روانی می شناسید...درهمین راستا روشن است که از رشد ذهنی نیزبعنوان رشد روانی یاد  می کُنید...واین همان مسئله ایست که بعد ازاینهمه تکرار، نه تنها بازهم می بینم که بدون هیچگونه توضیحی درسخنان « د.راستی » تکرار   می شود، بلکه شما دونفرنیزهنوزهم توجّهی به این مسئله ندارید که برخلاف گفته ی ایشان، عدم آگاهی ازخصوصیات منحصر بفرد، با نگرش منفی به چیزجدید ازعمده ترین موانع رشد ذهنی اند، نه رشد روانی!..درهمینجا فکرمی کُنم که باید بگویم که واقعیت تکرارهای پی درپی ومکرّربکارگیری همین نگرش قالبی که دائما" ازرشد ذهنی بانام رشد روانی یاد می کُند، باعث می شود که منهم درروندی اجتناب ناپذیر، دوباره، وبارها وبارها به تکرارهمین مسئله پرداخته وبازهم تکرارکُنم که همه ی ما با این نگرش قالبی که همه ی عملکردهای ذهنی وروانی همبسته را یک کاسه کرده وبا نام فعالیت روانی می بیند یا می شناسد، خواسته یا ناخواسته، ازتوجّه وتمرکزبه این مسئله غافل شده یا می شویم که با این نگرش قالبی رسوب کرده، به دلیل عدم تفکیک وتمایزاین دوعملکرد همبسته ازیکدیگر، قادربه رها شدن ازچنبره ی همان آشفته بازارناشی ازخلط وتداخل این دوعملکرد نخواهیم بود...»

ارسال شده توسط ابراهیم مهدی زاده در ساعت 20:58 |